Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Interneto priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Tinklų ir informacijos saugumo departamento (toliau – Departamentas) Interneto priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- Interneto priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Skyriaus funkcijoms pagal kompetenciją vykdyti.III. VEIKLOS SRITYS
- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose

Siekiant šviesti bei informuoti visuomenę elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo klausimais:
- vykdo tyrimus interneto technologijų (tame tarpe interneto valdymo, debesų kompiuterijos, informacijos prieglobos internete ir kt.) bei tinklų ir informacijos saugumo srityse;
- analizuoja interneto vystymosi tendencijas, rengia rekomendacijas aktualiais tinklų ir informacijos saugumo stiprinimo bei interneto turinio priežiūros klausimais;
- rengia priemones, skirtas mažinti neigiamą saugumo grėsmių įtaką vartotojams;
- rengia aktualią informaciją Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) tinklalapiui www.esaugumas.lt.
- Siekiant užtikrinti elektroninio parašo veiklos priežiūrą:
- vykdo darbus registruojant kvalifikuotus sertifikatus sudarančius sertifikavimo paslaugų teikėjus, esant reikalui sustabdant ar nutraukiant registraciją;
- vykdo darbus suteikiant ar panaikinant kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų akreditaciją;
- derina kvalifikuotus sertifikatus sudarančių ir kitas susijusias paslaugas teikiančių sertifikavimo paslaugų teikėjų dokumentus, vertina jų atitiktį galiojantiems teisės aktams;
- vykdo darbus prižiūrint, kaip kvalifikuotus sertifikatus sudarantys ir kitas susijusias paslaugas teikiantys sertifikavimo paslaugų teikėjai teikia paslaugas;
- dalyvauja nustatant reikalavimus elektroninio parašo tikrinimo procedūrai, sertifikavimo paslaugų teikėjų akreditavimui ir pagalbinių sertifikavimo paslaugų teikimui;
- nagrinėja asmenų pareiškimus, skundus dėl kvalifikuotus sertifikatus sudarančių ir kitas susijusias paslaugas teikiančių sertifikavimo paslaugų teikėjų veiklos;
- pagal kompetenciją konsultuoja gyventojus, sertifikavimo paslaugų teikėjus, valstybės institucijas ir įstaigas, organizuoja seminarus, mokymus;
- rengia kasmetines Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo ataskaitas;
- teikia pasiūlymus dėl su elektroninio parašo naudojimu ar sertifikavimo paslaugų teikimu susijusių teisės aktų pakeitimų;
- Vykdo kitus su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities elektronikos inžinerijos arba informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
- turėti darbo su informacinėmis sistemomis patirties;
- gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje pagal Skyriaus kompetenciją Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymą, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą ir juos įgyvendinančius poįstatyminius teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, susijusius su Skyriaus kompetencijai priklausančios veiklos vykdymu elektroninio parašo, interneto turinio priežiūros ir tinklų ir informacijos saugumo užtikrinimo srityse;
- turėti labai gerus darbo kompiuteriu įgūdžius, įskaitant MS Windows, Linux ir Unix operacijų sistemų valdymą, taip pat darbą su Microsoft Office bei Open Office programų paketais;
- būti labai gerai susipažinusiam su elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumu, elektroninio parašo ir kitomis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis bei šiuolaikinių elektroninių ryšių tinklų veikimo principu;
- mokėti planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti kolektyve ir savarankiškai, konstruktyviai bendradarbiauti;
- sugebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
- mokėti anglų kalbą ne žemesniu, kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »