Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Investicijų departamento Investicijų analizės skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 9,1)

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Pareigybės aprašymas

INVESTICIJŲ DEPARTAMENTO

INVESTICIJŲ ANALIZĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Investicijų departamento Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Investicijų departamento Investicijų analizės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti investicijų, kiek tai susiję su Europos Sąjungos (toliau – ES) sanglaudos politikos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų koordinavimu ir jų įgyvendinimo kontrole, siekiant subalansuoti tokių investicijų srautus ir neprarasti lėšų.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos –ES sanglaudos politikos ir kitos tarptautinės finansinės paramos investicijų analizės – srityje.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais 2014–2020 metų ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos investicijų planavimą ir panaudojimą;

4.3. būti susipažinęs 2014–2020 metų ES fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos administravimo ir valdymo institucine sistema Lietuvoje;

4.4. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis bei oficialių dokumentų rengimo ir įforminimo bendraisiais reikalavimais;

4.5. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti didelės apimties informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie veiksmų programoje suplanuotų fizinių stebėsenos rodiklių, taikomų iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansuojamuose projektuose (toliau – ERPF ir SaF stebėsenos rodikliai), pasiekimus;

5.2. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl priemonių ir veiksmų, būtinų užtikrinti ERPF ir SaF stebėsenos rodiklių pasiekimus;

5.3. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl stebėsenos rodiklių planavimo ir pasiekimų stebėsenos sistemos tobulinimo ir plėtros;

5.4. rengia veiksmų programos veiklos peržiūros rodiklių pasiekimų planą ir jo pakeitimus;

5.5. dalyvauja sudarant ir keičiant ketvirtinių veiklos peržiūros rodiklių planus, atlikti šių planų vykdymo stebėseną;

5.6. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl priemonių, kad būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti ERPF ir SaF rodikliai;

5.7. dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS2014 funkcines galimybes, pagal kompetenciją registruoja informaciją SFMIS2014 apie atliekamus veiksmus;

5.8. teikia pasiūlymus ir informaciją departamento skyriui, atsakingam už pasirengimą naujiems tarptautinių programų finansavimo laikotarpiams;

5.9. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos ir tarptautinių programų administravimą ir finansavimą, projektus, pagal poreikį rengia veiksmų programos administravimą ir finansavimą reglamentuojančių dokumentų ir metodinių nurodymų projektus, rengia paaiškinimus tarpinėms institucijoms dėl jų taikymo;

5.10. rengia išvadas (pastabas bei pasiūlymus) dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

5.11. rengia informaciją skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir organizuoja jos teikimą kitiems ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, valstybių donorių atsakingoms institucijoms, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams ir projektų vykdytojams, kitoms institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei;

5.12. rengia dokumentus ir informaciją, reikalingus 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiui užbaigti;

5.13. rengia ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl departamento darbo procedūrų vadovo tobulinimo;

5.14. užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

5.15. rengia įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokiais kreipimaisi, pranešimais ir skundais;

5.16. dalyvauja skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

5.17. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl atstovavimo skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

5.18. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl viešųjų pirkimų, kurių reikia skyriaus veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti, inicijavimo;

5.19. vykdo kitus tiesioginio vadovo su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJo PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (121) »