Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Investicijų departamento Socialinių investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 9,1)

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Pareigybės aprašymas

INVESTICIJŲ DEPARTAMENTO

SOCIALINIŲ INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Investicijų departamento Socialinių investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Investicijų departamento (toliau – departamentas) Socialinių investicijų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką investicijų srityje, kiek tai susiję su Europos Sąjungos (toliau – ES) sanglaudos politikos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, siekiant, kad investicijos socialinėje srityje sukurtų didžiausią vertę Lietuvos žmonėms.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – ES sanglaudos politikos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos administravimo ir valdymo – srityje.


IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais 2014–2020 metų ES fondų lėšų planavimą ir panaudojimą, išmanyti vadovaujančiosios institucijos funkcijas ir atsakomybę;

4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.4. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis bei oficialių dokumentų rengimo ir įforminimo bendraisiais reikalavimais;

4.5. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti ir teikti pasiūlymus dėl kitų ministerijų planuojamų investicijų, finansuojamų ES sanglaudos politikos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, socialinės įtraukties srityje, siekiant atliepti į svarbiausius šalies ir visuomenės poreikius bei siekiant didžiausio šios srities pokyčio investicijų lėšomis;

5.2. atlikti vadovaujančiosios institucijos funkcijas, susijusias su 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) 8 prioriteto 8.1, 8.3, 8.4 ir 8.5 investicinių prioritetų (toliau – veiksmų programos prioritetas) administravimu:

5.2.1. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti rengiant veiksmų programos prioriteto priemonių įgyvendinimo planus, projektų finansavimo sąlygų aprašus, projektų atrankos kriterijus ir jų pakeitimus;

5.2.2. administruoti veiksmų programos prioritetą, laikantis patikimo finansų valdymo principo, teikti metodinę pagalbą (konsultuoti, pagal poreikį rengti paaiškinimus, pasiūlymus, rekomendacijas) departamento valstybės tarnautojams (darbuotojams), tarpinėms institucijoms dėl tarptautinio bendradarbiavimo, įgyvendinant veiksmų programą;

5.2.3. imtis priemonių, kad būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

5.2.4. pagal kompetenciją registruoti ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje informaciją apie atliekamus veiksmus;

5.3. dalyvauti derinant veiksmų programos ir jos priedo keitimus;

5.4. dalyvauti rengiant 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiams užbaigti reikalingus dokumentus;

5.5. dalyvauti rengiant metines ir galutinę veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitas;

5.6. pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant ES Baltijos jūros regiono strategiją;

5.7. atlikti Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (toliau – tarptautinės programos) koordinavimo institucijos funkcijas, įgyvendinant programas socialinės įtraukties srityje:

5.7.1. teikti pasiūlymus programos operatoriui ir partneriams rengiant programos koncepcijos aprašą, stebėtojo teisėmis dalyvauti programos bendradarbiavimo komiteto posėdžiuose;

5.7.2. teikti atsakingiems departamento skyriams informaciją, reikalingą rengiant programos sutarties, įgyvendinimo sutarties ar jų keitimo projektus, prižiūrėti, kad programa būtų įgyvendinama laikantis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo reglamentų, susitarimo memorandumų, programos sutarties ir programos įgyvendinimo sutarties nuostatų, tinkamai ir laiku;

5.7.3. derinti programos operatoriaus ir atsakingo departamento skyriaus parengtas metines ir galutines programos įgyvendinimo ir strategines ataskaitas, teikti atsakingam departamento skyriui informaciją, reikalingą organizuojant metinius susitikimus su programos donorais, padėti atsakingam departamento skyriui rengti dokumentus, reikalingus programai užbaigti;

5.8. padėti rengti kitiems departamento skyriams teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos ir tarptautinių programų administravimą ir finansavimą, projektus;

5.9. dalyvauti rengiant, keičiant ir tobulinant departamento darbo procedūrų vadovą;

5.10. užtikrinti, kad gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi;

5.11. rengti ir teikti skyriaus vedėjui, departamento vadovui, prireikus finansų viceministrui pagal finansų ministro nustatytas veiklos sritis (toliau – viceministras), finansų ministrui pasiūlymus dėl efektyvesnio investavimo įgyvendinant veiksmų programą ir kitas tarptautines programas;

5.12. rengti informaciją skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir organizuoti jos teikimą kitiems ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, valstybių, teikiančių kitą tarptautinę paramą, įgaliotoms institucijoms, pareiškėjams, projektų vykdytojams, Viešųjų pirkimų tarnybai, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, kitoms institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei;

5.13. rengti išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

5.14. užtikrinti, kad pagal skyriui priskirtas funkcijas informacija būtų skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt), Finansų ministerijos interneto (www.finmin.lrv.lt) ir intraneto svetainėse, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų interneto svetainėje (www.eeagrants.lt, www.norwaygrants.lt);

5.15. vykdyti ministro, ministerijos kanclerio, viceministro, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis, atstovauti Finansų ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.16. atlikti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.


VI SKYRIUS

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMA


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: