Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (koef. 9,00) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2019 m. gegužės 21 d.
įsakymu Nr. 1-161

INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Investicijų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą 2014-2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų administravimą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – ministerija) kompetencijos ribose.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – ES fondų investicijų administravimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį vadybos, verslo, viešojo administravimo, teisės, politikos mokslų ar ekonomikos krypties arba technologijos mokslų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, pagrindiniais ES ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, ES fondų investicijų administravimą, energetikos sektoriaus veiklą, Lietuvos institucijų veiklą ES; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;
4.4. būti susipažinusiam su ES fondų investicijų administravimo institucine sistema Lietuvoje;
4.5. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.7. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.8. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta energetikos ministro patvirtintame administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. dalyvauja rengiant ir keičiant Lietuvos Respublikos Partnerystės sutartį ir Veiksmų programą;
5.2. dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių ES fondų investicijų administravimą, projektus ir teikia atsakingoms institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jų keitimo, taip pat nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus;
5.3. dalyvauja rengiant ir atnaujinant ministerijos vidaus procedūras, susijusias su ES fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistema;
5.4. rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka derina su institucijomis bei socialiniais ekonominiais partneriais priemonių įgyvendinimo plano projekto dalis;
5.5. kompetencijos ribose rengia projektų atrankos kriterijus ir teikia juos vadovaujančiajai institucijai;
5.6. rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka derina su institucijomis ir (arba) vadovaujančiąja institucija bei socialiniais ekonominiais partneriais projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus ir kompetencijos ribose teikia paaiškinimus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų nuostatų;
5.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir notifikuojant valstybės pagalbos schemas, susijusias su ES fondų lėšų skyrimu;
5.8. vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją ir kryžminio finansavimo priežiūrą;
5.9. užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta Veiksmų programoje;
5.10. užtikrina, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L347, p. 320), 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti Veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;
5.11. rengia informaciją ministerijos susijusiems padaliniams bei institucijoms apie ministerijos administruojamų ES fondų lėšų poreikį;
5.12. rengia ir teikia atsakingam ministerijos padaliniui finansinę informaciją apie ES fondų investicijas strateginiam veiklos planui parengti ir (ar) tikslinti, esant poreikiui, šią informaciją teikia ir kitoms institucijoms;
5.13. rengia ir tikslina ES fondų lėšomis finansuojamų įgyvendinamų priemonių išlaidų sąmatas;
5.14. rengia ketvirtinius priemonių įgyvendinimo planus bei veiklos peržiūros rodiklių planus ir teikia susijusiems ministerijos padaliniams bei institucijoms;
5.15. rengia Kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių planus;
5.16. kompetencijos ribose nagrinėja pareiškėjų skundus, susijusius su iš ES fondų lėšų finansuojamų projektų atitikties projektų atrankos kriterijams ir paraiškų atitikties projektų finansavimo sąlygų aprašuose nustatytiems reikalavimams, vertinimu;
5.17. užtikrina bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, įstaigomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais įgyvendinant Veiksmų programos prioritetus ir planuojant bei įgyvendinant priemones;
5.18. dalyvauja kuriant ir plėtojant ES fondų interneto svetainę, skelbia ir atnaujina joje esančią informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;
5.19. pagal kompetenciją analizuoja ES fondų investavimo spartą bei teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiksmų, siekiant užtikrinti efektyvų lėšų investavimą ir kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos;
5.20. pagal kompetenciją dalyvauja komitetų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su ES fondų investicijomis, darbe;
5.21. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant metines ir galutinę Veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitas, Partnerystės sutarties ataskaitas ir užtikrina, kad visa pateikta informacija ir skaičiavimai būtų teisingi (esant poreikiui, rengia papildomas ataskaitas);
5.22. pagal kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka, bendradarbiauja su suinteresuotomis Lietuvos Respublikos, ES ir kitų užsienio valstybių institucijomis, teikia suinteresuotoms institucijoms informaciją;
5.23. pagal kompetenciją teikia konsultacijas ministerijos darbuotojams ir socialiniams ekonominiams partneriams ES fondų investicijų klausimais;
5.24. pagal kompetenciją rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų raštus;
5.25. pavaduoja skyriaus darbuotojus jų atostogų, išvykus į komandiruotę ar kitais neatvykimo į darbą atvejais;
5.26. pagal kompetenciją atlieka ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: