Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Išradimų skyriaus ekspertas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Išradimų skyriaus (toliau – Skyrius) ekspertas (vyriausiasis specialistas) (toliau – Ekspertas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A3. Pareigybės kategorija – 11

- Eksperto pareigybė reikalinga atlikti patentinių paraiškų ir paraiškų papildomos apsaugos liudijimams gauti ekspertizes, priimti sprendimus dėl išradimų patentų išdavimo, papildomos apsaugos liudijimų išdavimo ir Europos patentų įsigaliojimo Lietuvos Respublikoje.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos patentų įstatymo, Europos patentų konvencijos nuostatas atlieka ekspertizę, priima sprendimus dėl išradimų patentų, papildomos apsaugos liudijimų išdavimo, Europos patentų įsigaliojimo Lietuvos Respublikoje, kitus sprendimus ir atlieka kitus veiksmus, numatytus Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo, Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo, Europos patentų galiojimo išplėtimo taisyklėse ir Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje;
- dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos patentų registrą (toliau – Registras) teisės aktų nustatyta tvarka;
- rengia skelbimui patentines paraiškas ir duomenis apie išduotus patentus, išduotus ir neišduotus papildomos apsaugos liudijimus, Lietuvos Respublikoje įsigaliojusius Europos patentus;
- rengia patentų aprašymų medžiagą panaudojant Registro duomenis ir paraiškos dokumentus bei teikia registro tvarkytojui;
- rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Skyriaus vedėjui;
- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;
- dalyvauja Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas, posėdžiuose;
- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;
- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;
- vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos ar biochemijos krypties, biomedicinos mokslų studijų srities molekulinės biologijos ar mikrobiologijos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities chemijos inžinerijos krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį);
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius išradimų teisinę apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »