Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupės Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Klaipėda - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. kovo 17 d.
įsakymu Nr. PAD-28

JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ REIKALŲ KOORDINAVIMO GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupės vyriausias specialistas (toliau – vyriausias specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politikos programas ir priemones.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – jaunimo politikos Klaipėdos savivaldybės teritorijoje administravimo ir įgyvendinimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti patirties jaunimo ar su jaunimu dirbančiose organizacijose;
4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą, jaunimo politiką, gebėti jais vadovautis ir juos taikyti, turėti žinių apie Lietuvos jaunimo politiką, Europos Sąjungos jaunimo politikos kryptis;
4.5. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių;
4.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.8. turėti bendravimo ir organizavimo įgūdžių, reikalingų bendradarbiauti su institucijų atstovais, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, neorganizuotu jaunimu;
4.9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, atlieka šias funkcijas:
5.1. siekdamas užtikrinti tinkamą jaunimo interesų atstovavimą Klaipėdos miesto savivaldybėje:
5.1.1. grupės vadovo pavedimu, nesant Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ar jai nedelegavus atstovų, organizuoja visuotinio jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovų, veikiančių Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, viešą susirinkimą, kuriame išrenkami jaunimo atstovai į Savivaldybės jaunimo reikalų tarybą;
5.1.2. administruoja Savivaldybės akademinių reikalų tarybos darbą, sudaro sąlygas efektyviai ir kokybiškai jos veiklai;
5.1.3. dalyvauja darbo grupių ir komisijų, susijusių su jaunimo politika, veikloje, pateikdamas nuomonę ir atstovaudamas grupei jo kompetencijai priskirtais klausimais, siekdamas įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluotus uždavinius;
5.1.4. analizuoja jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį savivaldybėje;
5.2. siekdamas užtikrinti faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje renka ir sistemina duomenis apie Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus grupės vadovui, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;
5.3. rengia ir įgyvendina programas bei priemones, skirtas darbo su jaunimu formų plėtrai, įvairovei ir kokybiškai veiklai savivaldybėje užtikrinti;
5.4. konsultuoja jaunimą, organizacijas, priimančias savanorius ir organizuojančias savanorišką veiklą savivaldybėje, bei vykdo informacijos apie jaunimo veiklą ir galimybes, taikant Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį, viešinimą ir sklaidą, konsultuoja su jaunimu dirbančias organizacijas veiklos planavimo klausimais;
5.5. siekdamas skatinti aktyvią jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą, jos plėtrą:
5.5.1. organizuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų finansavimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje, vertinimą, jų įgyvendinimo stebėseną ir priežiūrą siekdamas užtikrinti teisės aktų vykdymą.
5.5.2. teikia informaciją apie neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų finansavimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje įgyvendinimą, rengia atsakymus į paklausimus, dalyvauja sprendžiant konfliktines situacijas, siekdamas užtikrinti asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje;
5.5.3. kaupia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, šiais klausimais konsultuoja jaunus žmones bei jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas;
5.6. rengia Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus, siekdamas užtikrinti atitiktį jaunimo politiką reglamentuojantiems teisės aktams;
5.7. skatina ir inicijuoja efektyvų tarpžinybinį įvairių sektorių bendradarbiavimą jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo savivaldybėje klausimais, sprendžiant jaunimo problemas;
5.8. inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei patirties, sukauptos įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje, perdavimą užsienio šalims;
5.9. organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais;
5.10. organizuoja stipendijų gabiems ir talentingiems I kurso studentams konkursą, vertinimą bei skyrimą.
5.11. organizuoja premijų aukštosioms mokykloms už aktualius ir pritaikomuosius darbus konkursą, vertinimą bei skyrimą.
5.12. pagal kompetenciją rengia viešojo pirkimo technines užduotis ir rengia atsakymus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto, dalyvauja konkurso pasiūlymų vertinimo komisijų ir darbo grupių darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų vertinimo;
5.13. įgyvendina ir prižiūri vietos veiklos grupių, kurių steigėja yra Savivaldybė, veiklą;
5.14. padeda organizuoti ir techniškai aptarnauja seniūnaičių rinkimų ir seniūnaičių reikalams spręsti komisiją.
6. Vykdo kitus su grupės funkcijomis susijusius grupės vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

Pareiginės algos koeficientas: 8.50
CVB klientas

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €