Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas) (pareiginės algos koeficientas 6,40)

Raseiniai - Raseinių rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. A2-274

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas) (toliau – Jaunimo reikalų koordinatorius) yra karjeros valstybės tarnautojas, dirbantis Raseinių rajono savivaldybės administracijoje.

II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybė reikalinga valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) jaunimo politikos įgyvendinimo funkcijai Raseinių rajono savivaldybėje (toliau – rajono Savivaldybėje) įgyvendinti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – administruojant ir įgyvendinant jaunimo politiką rajono Savivaldybės teritorijoje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;
4.3. išmanyti jaunimo politiką reglamentuojančius teisės aktus, gebėti jais vadovautis ir juos taikyti, turėti žinių apie Lietuvos jaunimo politiką, Europos Sąjungos jaunimo politikos kryptis;
4.4. turėti veiklos jaunimo organizacijose ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirties;
4.5. turėti projektų vadybos žinių ir įgūdžių;
4.6. turėti bendravimo ir organizacinių įgūdžių, reikalingų bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų atstovais, jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, neorganizuotu jaunimu;
4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, atlieka šias funkcijas:
5.1. siekdamas užtikrinti tinkamą jaunimo interesų atstovavimą rajono Savivaldybėje:
5.1.1. rajono Savivaldybėje nesant rajono Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ar jai nedelegavus atstovų, organizuoja visuotinio jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovų, veikiančių rajono Savivaldybės teritorijoje, viešą susirinkimą, kuriame išrenkami jaunimo atstovai į Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą;
5.1.2. administruoja Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, sudaro sąlygas efektyviai ir kokybiškai jos veiklai;
5.1.3. dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimu tiesiogiai susijusių rajono Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia pasiūlymus;
5.1.4. analizuoja jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį rajono Savivaldybėje.
5.2. siekdamas užtikrinti faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimą rajono Savivaldybėje:
5.2.1. renka ir sistemina duomenis apie rajono Savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus rajono Savivaldybės administracijos direktoriui, Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;
5.2.2. inicijuoja ir dalyvauja vykdant rajono Savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą.
5.3. rengia ir įgyvendina programas bei priemones, skirtas darbo su jaunimu formų plėtrai, įvairovei ir kokybiškai veiklai rajono Savivaldybėje užtikrinti;
5.4. konsultuoja jaunimą, organizacijas, priimančias savanorius ir organizuojančias savanorišką veiklą rajono Savivaldybėje, bei vykdo informacijos apie jaunimo veiklą ir galimybes, taikant Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį, viešinimą ir sklaidą, konsultuoja su jaunimu dirbančias organizacijas veiklos planavimo klausimais;
5.5. siekdamas skatinti aktyvią jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą, jos plėtrą:
5.5.1. inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų finansavimo programų ir priemonių rajono Savivaldybės teritorijoje rengimą bei kontroliuoja finansavimo programų ir priemonių rajono Savivaldybės teritorijoje įgyvendinimą;
5.5.2. kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, šiais klausimais konsultuoja jaunus žmones bei jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas.
5.6. siekdamas užtikrinti jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą rajono Savivaldybėje, inicijuoja jaunimo informavimo ir konsultavimo taško (-ų) ar centro steigimą bei teikia siūlymus ir rekomendacijas kokybiškai veiklai palaikyti;
5.7. koordinuoja su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą, kurio trukmė gali būti įvairi, rajono Savivaldybėje;
5.8. inicijuoja ir dalyvauja rengiant ilgalaikes rajono Savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijas, priemonių planus, užtikrina jų įgyvendinimą ir stebėseną rajono Savivaldybės teritorijoje;
5.9. rengia rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;
5.10. teikia rajono Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl 5.1.–5.9. papunkčiuose nurodomų funkcijų, Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl rajono Savivaldybės strateginių planų ir jų priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje ir siūlymus dėl socialinių paslaugų jaunimui plėtros rajono Savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams;
5.11. skatina ir inicijuoja efektyvų tarpžinybinį įvairių sektorių bendradarbiavimą jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo rajono Savivaldybėje klausimais, sprendžiant jaunimo problemas;
5.12. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, socialinės apsaugos ir darbo ministro įgaliota jaunimo politiką įgyvendinančia institucija ir kitomis institucijomis jaunimo politikos įgyvendinimo rajono Savivaldybėje klausimais;
5.13. siekdamas perimti ir pasidalyti gerosios patirties pavyzdžiais jaunimo politikos įgyvendinimo rajono Savivaldybėje klausimais:
5.13.1. bendradarbiauja su Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, rajono Savivaldybės jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, plėtoja bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis ir kitomis organizacijomis, veikiančiomis jaunimo politikos srityje;
5.13.2. inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei patirties, sukauptos įgyvendinant jaunimo politiką rajono Savivaldybėje, perdavimą užsienio šalims.
5.14. organizuoja rajono Savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais;
5.15. vykdo ir kitus su rajono Savivaldybės administracijos ar Jaunimo reikalų koordinatoriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti administracijos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus rajono Savivaldybės administracijos direktoriui.
CVB klientas

Raseinių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Panašūs skelbimai: