Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Jonavos miesto seniūnijos seniūnas (karjeros valstybės tarnautojas)

Jonava - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 28 d.
įsakymu Nr. 13B-1694


JONAVOS MIESTO SENIŪNIJOS SENIŪNO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jonavos miesto seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Jonavos miesto seniūnijos seniūno pareigybė reikalinga užtikrinti savivaldybės administracijos struktūrinio teritorinio padalinio - filialo-seniūnijos veiklą, tvarkyti seniūnijos reikalus, įgyvendinti savivaldos institucijų sprendimus seniūnijos veiklos klausimais.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities- dokumentų valdymo, personalo valdymo, turto valdymo ir priežiūros, viešųjų pirkimų organizavimo ir kt.- funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
4.2. Turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą.
4.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei personalo valdymą.
4.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą.
4.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exsel, MS Qutlook, Internet Exploer.
4.6. Išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. Administruoja asignavimus, skirtus seniūnijai, siekiant užtikrinti teisingą ir efektyvų jų panaudojimą.
5.2. Atlieka seniūnijos vidaus administravimą, paskirsto užduotis seniūnijos darbuotojams, organizuoja darbą ir kontroliuoja jo vykdymą, savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, nagrinėja gautus skundus ir prašymus, siekiant užtikrinti seniūnijai pavestų funkcijų įgyvendinimą.
5.3. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus;
5.4. Teikia pasiūlymus dėl prevencinių priemonių, seniūnijos gyventojų gelbėjimo nuo katastrofų, stichinių nelaimių, epidemijų, užkrečiamų ligų, kartu su kitomis tarnybomis organizuoja jų padarinių likvidavimą seniūnijoje, siekiant užtikrinti civilinę saugą.
5.5. Vykdo darbdavio funkcijas, įgyvendinant priešgaisrinės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.
5.6. Rengia bei teikia rajono savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, tarybos sprendimų projektus seniūnijos klausimais, organizuoja bei kontroliuoja jų vykdymą, dalyvauja savivaldybėje sudaromų komisijų darbe, rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose, siekiant seniūnijos tikslų įgyvendinimo.
5.7. Kontroliuoja ir kompetencijos ribose teikia savivaldybei informaciją apie tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą seniūnijos teritorijoje, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
5.8. Teikia merui, administracijos direktoriui pasiūlymus dėl seniūnijos dalyvavimo investicinėse programose, siekiant įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus.
5.9. Organizuoja raštvedybą pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus, ruošia ir perduoda seniūnijos dokumentų bylas į valstybinį archyvą.
5.10. Išduoda gyventojams gyvenamosios vietos, šeimos sudėties ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais, siekiant užtikrinti seniūnijai pavestų funkcijų įgyvendinimą.
5.11. Atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyvenamosios vietos deklaravimą, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
5.12. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus, įgyvendinant LR notariato įstatymą ir LR civilinį kodeksą.
5.13. Teikia pasiūlymus dėl savivaldybės saugomų teritorijų, kraštovaizdžio objektų priežiūros, dalyvauja komisijos darbe, išduodant leidimus želdinių kirtimui ir pertvarkymui.
5.14. Informuoja savivaldybės administraciją apie seniūnijos teritorijoje atsiradusį bešeimininkį turtą, imasi priemonių turtui apsaugoti iki kol teisės aktų nustatyta tvarka bus nustatytas šio turto teisinis režimas.
5.15. Organizuoja seniūnijos teritorijoje esančių želdinių, parkų, vietinės reikšmės kelių, gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymą bei valymą, gatvių apšvietimą, kapinių, poilsiaviečių ir paminklų priežiūrą ir tvarkymą, teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus, siekiant veiklos tobulinimo šiais klausimais.
5.16. Išduoda leidimus atlikti kasinėjimo darbus seniūnijos viešojo naudojimo teritorijoje, kontroliuoja darbų eigą, aplinkos sutvarkymą po darbų, siekiant užtikrinti kasinėjimo darbų taisyklių laikymąsi.
5.17. Išduoda leidimus laidoti, užtikrinant kapinių tvarkymo taisyklių laikymąsi.
5.18. Išduoda leidimus organizuoti koncertinius renginius seniūnijai priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose, siekiant palaikyti švarą ir tvarką.
5.19. Surašo Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsniuose numatytų seniūno kompetencijai administracinių pažeidimų protokolus bei nagrinėja šias bylas, užtikrinant Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas.
5.20. Organizuoja ir kontroliuoja viešųjų darbų teikimą, teikia pasiūlymus rajono savivaldybės institucijoms ir darbo biržai.
5.21. Administracijos direktoriui suteikus įgaliojimus, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymu ir rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų taisyklėmis organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus seniūnijai reikalingoms prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti iš seniūnijai skirtų asignavimų.
5.22. Kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas, laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų dėl jų teikimo reikalavimų, nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus, teikia savivaldybės administracijai bei kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojamiems subjektams pasiūlymus, siekiant viešųjų paslaugų teikimo gerinimo.
5.23. Rengia perspektyvinius ir metinius seniūnijos sutvarkymo planų projektus, atsako už einamiesiems metams skirtų biudžetinių lėšų panaudojimą pagal paskirtį, vykdant seniūnijos kelių, gatvių, apšvietimo, inžinerinių komunikacijų remonto ir priežiūros darbus.
5.24. Pagal kompetenciją ruošia techninę ir sąmatinę dokumentaciją einamojo remonto darbams vykdyti, sudaro sutartis, rūpinasi statybos ir remonto darbų eiga ir kokybe, priima iš rangovinių ir kitų, patarnavimus vykdančių organizacijų atliktus darbus, siekiant efektyviai ir kokybiškai panaudoti seniūnijai skirtus asignavimus.
5.25. Šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas, apibendrina teikiamas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės direktoriui, pagal kompetenciją konsultuoja gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje, siekiant suteikti jiems reikiamą informaciją.
5.26. Kartą per metus teikia seniūnijos veiklos metinį planą ir veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui.
5.27. Vykdo kitas teisės aktais, mero potvarkiais, rajono tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais deleguotas funkcijas, pavedimus, nurodymus ir vienkartines užduotis, rajono mero, administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo reikalavimu atsiskaito už savo veiklą, siekiant įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus.
5.28. Atstovauja seniūnijai savivaldybių, valstybinių institucijų rengiamuose įvairiuose renginiuose, santykiuose su įmonėmis ir įstaigomis, siekiant išspręsti seniūnijos gyventojų keliamas problemas bei uždavinius.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.

Pareiginės algos koeficientas: 12.00
CVB klientas

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €