Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Juridinio ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Juridinio ir personalo skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija –10

- Juridinio ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga spręsti teisines ir personalo problemas Savivaldybėje ir su jos veikla susijusiose institucijose, kontroliuoti teisinį pagrįstumą rengiant sprendimų, įsakymų, potvarkių projektus, teikti teisinę pagalbą ir konsultuoti teisiniais klausimais; padėti įstaigos vadovui organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Savivaldybės organizacinę kultūrą.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – valstybės tarnyboje:
- siekiant įgyvendinti nustatytus teisės aktų reikalavimus, rengia pagal savo kompetenciją sprendimų, įsakymų, potvarkių projektus, vizuoja Administracijos struktūrinių bei struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojų parengtus dokumentus (įsakymus, potvarkius, sprendimus, sutartis ir kt.), savo parašu patvirtindamas jų atitikimą galiojantiems teisės aktams; rengia Savivaldybės vardu pasirašomas sutartis ir atsako už jų teisėtumą;
- vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais organizuoja Administracijos struktūrinių ir struktūrinių - teritorinių padalinių darbuotojų pareigybių aprašymų ir pareiginių instrukcijų projektų rengimą, esant reikalui – rengia, keičia, pildo ir teikia juos tvirtinti Administracijos direktoriui;
- dalyvauja organizuojant konkursus į Valstybės tarnybą bei laisvoms darbo vietoms užimti, tam kad užtikrintų skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;
- dalyvauja priimant pretendentų į karjeros valstybės tarnautojo pareigas prašymus ir dokumentus. Pagal pretendentų pateiktų dokumentų duomenis tikrina jų atitikimą bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams;
- rašo ieškininius pareiškimus ir rengia kitą medžiagą ieškinių, prašymų ir skundų pareiškimui teismuose, parengtą medžiagą pateikia Skyriaus vedėjui, analizuoja ir apibendrina išnagrinėtų teismuose bylų rezultatus tam kad užtikrintų skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;
- siekiant užtikrinti teisės aktų įgyvendinimą, nuolat veda, pildo ir saugo pradėtas ir užbaigtas teismines bylas, veda jų apskaitą; analizuoja ir apibendrina išnagrinėtų teisminių bylų rezultatus;
- siekiant tinkamai spręsti teisines ir personalo problemas Savivaldybėje, konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus teisiniais klausimais;
- tam, kad užtikrintų priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą, įgaliotas atstovauja Savivaldybę teisiniais klausimais teismuose ir kitose institucijose;
- teikia teisinę pagalbą rajono gyventojams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka tam, kad užtikrintų efektyvų valstybės perduotų funkcijų vykdymą;
- siekiant užtikrinti teisės aktų įgyvendinimą, organizuoja skundų ir prašymų nagrinėjimą Skyriaus kompetencijos klausimais;
- rengia darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programas, jas įgyvendina tam, kad užtikrintų teisės aktų įgyvendinimą;
- siekiant įgyvendinti nustatytus teisės aktų reikalavimus, rūpinasi darbuotojų darbo sąlygomis ir socialinėmis garantijomis, numatytomis atitinkamuose įstatymuose, kituose teisės aktuose ir Administracijos direktoriaus įsakymuose; teikia pasiūlymus dėl Administracijos darbo organizavimo, darbo sąlygų ir mikroklimato Administracijoje gerinimo;
- rengia pagal savo kompetenciją norminių ir individualių teisės aktų projektus tam, kad užtikrintų priimamų sprendimų teisėtumą;
- laiku vykdo Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais, siekiant užtikrinti priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą teisinį išsilavinimą;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, bei reguliuojančiais administracinius, civilinius, darbo santykius;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti su „Microsoft Offise” programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook, Internet Explorer).

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »