Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Savivaldybės administracijos priimamų sprendimų teisėtumą visose Savivaldybės veiklos srityse, atstovauti Savivaldybei bei Savivaldybės administracijai teismuose.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Siekiant įgyvendinti nustatytus teisės aktų reikalavimus, rengia pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, derina Administracijos struktūrinių bei struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojų parengtus dokumentus (įsakymus, potvarkius, sprendimus, sutartis ir kt.).
- Rengia procesinius dokumentus (ieškinius, pareiškimus, prašymus, atsiliepimus ir kt.), teikia juos teismams, įgaliotas atstovauja Savivaldybei teisiniais klausimais teismuose ir kitose institucijose.
- Nuolat veda, pildo ir saugo pradėtas ir užbaigtas teismines bylas, veda jų apskaitą, analizuoja ir apibendrina išnagrinėtų teisminių bylų rezultatus, parengtą medžiagą pateikia Skyriaus vedėjui.
- Vykdo Savivaldybės skolų išieškojimą (rengia dokumentus dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, teikia juos teismui, antstoliams ir kt.).
- Siekiant tinkamai spręsti teisines problemas Savivaldybėje, konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus teisiniais klausimais.
- Registruoja Savivaldybės, Savivaldybės administracijos vardu sudaromas sutartis (išskyrus viešųjų pirkimų, autorines, darbo ir turto valdymo).
- Dalyvauja viešųjų pirkimų, aukcionų, privatizavimo ir kt. komisijų, kurių nariu paskirtas, darbe.
- Rengia Skyriaus dokumentacijos plano projektą, derina su Skyriaus vedėju, pagal patvirtintą dokumentacijos planą rengia, tvarko ir apskaito Skyriaus dokumentus.
- Be atskiro įgaliojimo vykdo vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).
- Siekiant užtikrinti priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą, vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.
- Atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.
- Turėti teisinio darbo patirties.
- Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, administracinius, civilinius, darbo santykius, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą fiziniams asmenims.
- Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.
- Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus.
- Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »