Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Juridinis ir personalo administravimo skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Plungės rajono savivaldybės administracijos (toliau–Savivaldybės administracija) Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau–valstybės tarnautojas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis–A. 3. Pareigybės kategorija–11

- Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, organizuoti viešosios tvarkos reikalavimų vykdymo patikrinimus ir pažeidimų prevenciją.

- Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
- savarankiškai planuoja ir organizuoja darbą viešosios tvarkos srityje, kontroliuoja, kad laiku ir tinkamai būtų vykdomi pavedimai;
- vykdo viešosios tvarkos priežiūrą rajono savivaldybės teritorijoje:
- pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip vykdomos Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintos taisyklės ir/ar tvarkos, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė;
- pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi ANK nustatytų reikalavimų ir įgyvendinami kiti Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai;
- koordinuoja kitų Savivaldybės administracijos padalinių specialistų ir seniūnijų seniūnų, kuriems Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais suteikta teisė surašyti administracinių nusižengimų protokolus, veiklą;
- pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus, prašymus ir pasiūlymus bei rengia atsakymų projektus;
- pagal gautus pranešimus, skundus, pareiškimus savo iniciatyva ar kartu su policijos pareigūnais, kitomis valstybės institucijomis ar įstaigomis, kitais Savivaldybės administracijos padalinių specialistais ar seniūnijų seniūnais organizuoja patikrinimus ir surašo patikrinimų aktus;
- išaiškinęs administracinius nusižengimus, pagal savo kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus ir administracinius nurodymus;
- pagal kompetenciją nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, priima nutarimus skirti administracines nuobaudas, atlieka nutarimų vykdymo kontrolę, vadovaudamasis ANK ir kitais teisės aktais;
- dalyvauja, bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant pažeidimų prevencijos programas;
- rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei raštų projektus, prižiūri, ar vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai bei Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė;
- kontroliuoja, kaip savivaldybės ūkio subjektai ir kitos įstaigos Savivaldybės kompetencijos klausimais laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, už kurių pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė;
- dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
- rengia korupcijos prevencijos programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų projektus, atlieka korupcijos tikimybės nustatymą savivaldybėje, vykdo kitas su korupcijos prevencija ir kontrole susijusias funkcijas;
- nesant skyriaus vedėjui darbe dėl pateisinamų priežasčių (atostogos, liga, komandiruotė ir kt.), vertina ir vizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų atitikimo galiojantiems teisės aktams;
- pavaduoja skyriaus vyriausiąjį specialistą (teisinei pagalbai) jam nesant darbe;
- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai


- Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą (toliau – ANK) ir mokėti jį taikyti praktikoje, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, mokėti taikyti administracinę atsakomybę administracinio poveikio priemones, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimą;
- gebėti valdyti, sisteminti, apibendrint informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
- mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
- išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Plungės rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »