Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Juridinių asmenų valdymo skyriaus vedėjas (koeficientas-11,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Kauno miesto savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2019 m. balandžio 12 d.

įsakymu Nr. A-1298JURIDINIŲ ASMENŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Juridinių asmenų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas (toliau – vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.II PASKIRTIS

2. Vedėjo pareigybės paskirtis yra planuoti, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, užtikrinti akcinių, uždarųjų akcinių bendrovių, asociacijų, savivaldybės įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių steigėja, akcininkė, narė, savininkė ar dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė (toliau – juridiniai asmenys), pateiktų finansinių duomenų analizę, išvadų apie juridinių asmenų finansinę ir ekonominę būklę ir veiklos rezultatus pateikimą.III VEIKLOS SRITIS3. Vedėjo specialioji veiklos sritis – juridinių asmenų valdymas.IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti vadybos ar verslo studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti 3 metų darbo patirtį;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį analizuojant ir vertinant įmonių ir įstaigų finansinę būklę;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, su savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, viešųjų ir biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos, finansų tvarkymo ir valdymo principais, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, viešųjų ir biudžetinių įstaigų veiklą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą,

4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

4.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS5. Vedėjo funkcijos yra šios:

5.1. planuoti, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, inicijuoti pagal skyriaus kompetenciją Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teisės aktų rengimą ir juos rengti, kontroliuoti priimtų Savivaldybės teisės aktų vykdymą, organizuoti skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pasitarimus, paskirstyti užduotis skyriaus darbuotojams, numatyti ir įgyvendinti skyriaus vidaus kontrolės priemones, organizuoti skyriaus darbuotojų pasitarimus, siekiant užtikrinti efektyvų skyriaus darbą ir įgyvendinti skyriaus nuostatuose nurodytus tikslus ir uždavinius;

5.2. siekiant gerinti juridinių asmenų finansinę ir ekonominę veiklą:

5.2.1. organizuoti ir užtikrinti juridinių asmenų pateiktų metinių finansinių ataskaitų rinkinių, metinių pranešimų ir (ar) veiklos ataskaitų, biudžetų, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių ir kitų finansinių duomenų analizę;

5.2.2. kontroliuoti, ar juridiniai asmenys efektyviai vykdo veiklą;

5.2.3. organizuoti Savivaldybės administracijos padalinių vadovų ir Savivaldybės administracijos vadovų pasitarimus juridinių asmenų veiklos efektyvumui gerinti;

5.3. siekiant tinkamai informuoti Savivaldybės ir (ar) Savivaldybės administracijos vadovybę apie juridinių asmenų finansinę ir ekonominę veiklą:

5.3.1. remiantis juridinių asmenų metinių finansinių ataskaitų rinkinių, metinių pranešimų ir (ar) veiklos ataskaitų, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių ir kitų finansinių duomenų analize, rengti informaciją ir išvadas apie šių juridinių asmenų finansinę ir ekonominę būklę, pasiūlymus, kaip didinti juridinių asmenų veiklos efektyvumą;

5.3.2. remiantis akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijų turi Savivaldybė (toliau – bendrovės), ir Savivaldybės įmonių metiniais veiklos rezultatais (pagal pateiktus metinius finansinių ataskaitų rinkinius), rengti pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl bendrovių ir Savivaldybės įmonių pelno paskirstymo;

5.3.3. rengti pasiūlymus dėl Savivaldybės nuosavybės teise valdomų bendrovių akcijų privatizavimo, viešųjų įstaigų dalininko teisių pardavimo (perdavimo), juridinių asmenų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo;

5.3.4. teikti ir rengti pasiūlymus bei išvadas dėl juridinių asmenų valdymo veiklos optimizavimo ir atsakomybės užtikrinimo;

5.3.5. organizuoti ir užtikrinti informacijos, susijusios su bendrovių ir Savivaldybės įmonių dividendų (pelno įmokos) išmokėjimu, kaupimą;

5.3.6. organizuoti ir kontroliuoti bankrutuojančių juridinių asmenų bankroto administratorių teikiamos informacijos apie jų administravimą kaupimą, išvadų apie bankrutavimo eigą rengimą;

5.4. siekiant efektyvesnės juridinių asmenų finansinės veiklos:

5.4.1. organizuoti pasiūlymų dėl akcijų įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą (išbraukimo iš sąrašo) rengimą ir teikimą Savivaldybės tarybos Privatizavimo komisijai (toliau – Privatizavimo komisija), organizuoti konkretaus privatizavimo objekto privatizavimo būdo, vertės nustatymą, privatizavimo programų projektų rengimą ir teikti juos svarstyti Privatizavimo komisijai, organizuoti privatizavimo objektų sąrašo ir privatizavimo programų duomenų teikimą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, organizuoti ir kontroliuoti privatizavimo programų įgyvendinimą, teikti privatizavimo sandorių projektus svarstyti Privatizavimo komisijai;

5.4.2. organizuoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešųjų įstaigų dalininko teisių pardavimo viešo aukciono būdu procedūrų vykdymą;

5.4.3. pagal poreikį inicijuoti Savivaldybės teisės aktų dėl juridinių asmenų valdymo organų skyrimo rengimą, rengti ir derinti šiuos teisės aktus, organizuoti informacijos, susijusios su šių valdymo organų skyrimu, kaupimą;

5.4.4. inicijuoti Savivaldybės teisės aktų dėl juridinių asmenų valdymo organų darbo užmokesčio ar atlygio skaičiavimo projektų rengimą, juos rengti ir derinti, organizuoti informacijos šiuo klausimu kaupimą;

5.4.5. organizuoti informacijos, susijusios su juridinių asmenų, išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas, strategijų tvirtinimu, kaupimą ir strategijų įgyvendinimo kontrolę;

5.4.6. pagal poreikį inicijuoti juridinių asmenų, išskyrus akcines ir uždarąsias akcines bendroves, vidaus audito atlikimą;

5.4.7. teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos vadovybei dėl juridinių asmenų vidaus procesų centralizavimo ir jų struktūros optimizavimo;

5.4.8. organizuoti ir įgyvendinti juridinių asmenų sujungimą, pertvarkymą, likvidavimą, steigimą, restruktūrizavimą ir keitimą į kitą juridinio asmens formą, rengiant ir teikiant tvirtinti teisės aktų projektus;

5.5. organizuoti informacijos, reikalingos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir programų, kitų šaltinių lėšomis finansuojamų investicijų ir kitų projektų, susijusių su bendrojo klientų aptarnavimo ir skambučių centro steigimu, paraiškoms ir (ar) kitiems dokumentams parengti, rinkimą ir sisteminimą, dalyvauti planuojant investicijų ir kitiems projektams įgyvendinti reikalingas Savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšas, dalyvauti įgyvendinant finansavimą gavusius investicijų ir kitus projektus, siekiant efektyviai panaudoti Savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšas projektams įgyvendinti;

5.6. organizuoti juridinių asmenų pateiktų dokumentų saugojimą, siekiant užtikrinti dokumentų išsaugojimą reikiamą laiką;

5.7. dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai;

5.8. inicijuoti viešųjų pirkimų dokumentų ir sutarčių skyriaus kompetencijos klausimais projektų rengimą ir dalyvauti juos rengiant, siekiant racionaliai panaudoti Savivaldybės biudžeto lėšas ir užtikrinti sutarčių vykdymo kontrolę;

5.9. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, organizuoti ir kontroliuoti asmenų, institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų prašymų, skundų nagrinėjimą ir atsakymų į juos rengimą skyriaus veiklos klausimais, siekiant suteikti informaciją pagal kompetenciją ir spręsti iškilusias problemas;

5.10. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.
CVB klientas

Kauno miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: