Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Antrojo projektų vertinimo ir administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau – Departamentas) Antrojo projektų vertinimo ir administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti kvalifikuotą paraiškų vertinimą ir administravimą. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal kompetenciją atlieka kvalifikuotą Skyriaus nuostatuose nurodytų priemonių projektų vertinimą ir administravimą;
 • pagal kompetenciją užtikrina, kad duomenys apie Skyriuje vertinamus ir administruojamus projektus būtų tinkamai ir laiku įtraukiami į informacines sistemas, skirtas administruoti paramos priemones;
 • įtarus arba nustačius pažeidimų atvejus vertinant ir/ar įgyvendinant patvirtintą projektą, vykdo veiksmus, numatytus veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose bei nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja LR žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) projektų atrankos komisijų / komitetų posėdžiuose bei teikia paaiškinimus dėl darbo dokumentuose pateiktos informacijos;
 • (2017 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. PS1-378 redakcija nuo 2017 m. kovo 29 d.)nagrinėja pareiškėjų skundus, rengia atsakymus į juos;
 • (2018 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. PS1-407 redakcija nuo 2018 m. kovo 5 d.)atsako už Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“, „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos investicinių priemonės „Kolektyviniai veiksmai“, bei Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Parama išsaugojimo priemonių rengimui ir įgyvendinimui“ veiklos srities „Parama europinių ungurių išteklių valdymo planui Lietuvoje įgyvendinti“ bei Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Pastangos pagerinti valdymą ar apsaugą ar saugą, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių statymas, įrengimas ar modernizavimas, su „NATURA 2000“ teritorijomis ir specialiomis saugomomis teritorijomis susijusių apsaugos ir valdymo planų rengimas, saugomų jūrų teritorijų, įskaitant „NATURA 2000“ teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėjimas, su aplinka susijęs informuotumas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas“ veiklos srities „Žuvų praėjimo takų įrengimas ir atkūrimas“ bei Skyriaus vedėjo pavedimu kitų Skyriaus nuostatuose nurodytų Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių koordinavimą, t. y. už pastabų teisės aktams teikimą, reikiamų dokumentų priemonės vertinimui bei administravimui parengimą, dokumentų pavyzdinių formų rengimą, probleminių klausimų sprendimo iniciavimą bei koordinavimą;
 • pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • (2018 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. PS1-464 redakcija nuo 2018 m. kovo 26 d.)turėti darbo patirties dokumentų valdyme;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir Europos Sąjungos lėšų tvarkymą;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office” programiniu paketu;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (123) »