Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau – Departamentas) Kaimo vystymo programų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- (2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo PS1-1423 redakcija nuo 2017 m. sausio 1 d.)Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vadovaujantis patvirtintomis darbo instrukcijomis (procedūrų aprašais) ir rekomendacijomis užtikrinti kvalifikuotą Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos priemonių, nurodytų Skyriaus nuostatuose, administravimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- organizuoja paraiškų paramai gauti (toliau – paraiškos) surinkimą, peržiūrą ir registravimą;
- inicijuoja trūkstamų duomenų ir dokumentų surinkimą;
- atlieka kvalifikuotą paraiškų vertinimą pagal teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramos teikimo tvarką, nustatytus vertinimo kriterijus;
- esant poreikiui, inicijuoja paraiškose pateiktų duomenų ir prie paraiškos pateiktų dokumentų bei informacijos patikrą vietoje;
- vykdo paramos priemonių administravimo valdymo kontrolę;
- pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
- pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia atsakymus į juos;
- pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
- pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;
- pristato pranešimus Skyriaus kompetencijos klausimais Agentūros organizuojamų ir kitų renginių, į kuriuos kviečiami Agentūros atstovai, metu;
- pristato su Skyriaus kompetencija susijusius klausimus visuomenės informavimo priemonių atstovams.
- pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- (2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo PS1-1423 redakcija nuo 2017 m. sausio 1 d.)turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- (2013 m. vasario 19 d. įsakymo PS1-267 redakcija nuo 2013 m. vasario 19 d.)turėti dokumentų valdymo darbo patirties;
- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, taip pat kitus taikytinus LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES paramos lėšų tvarkymą;
- gerai išmanyti paraiškų rengimo, projektų įgyvendinimo ir valdymo principus;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »