Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Mokėjimo prašymų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 8,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2019 m. liepos 1 d.

įsakymu Nr. PS1-1061


KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės departamento (toliau – Departamentas) Mokėjimo prašymų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II. SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Skyriaus vyriausiojo specialisto, valstybės tarnautojo, pareigybė reikalinga užtikrinti, kad pateikti mokėjimo prašymai būtų vertinami pagal Lietuvos Respublikos (toliau – LR) bei Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos teisės aktų reikalavimus.


III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – vertina mokėjimo prašymus.


IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. turėti darbo patirties rengiant raštus, teisės aktus ar nagrinėjant prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

4.3. gerai išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, valstybės tarnybą;

4.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.6. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.


V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. atlieka kvalifikuotą mokėjimo prašymo analizę ir įvertinimą bei jų vertinimo terminų laikymąsi, reikalui esant, renka papildomą informaciją apie pateiktą mokėjimo prašymą;

5.2. prireikus, organizuoja kartu su mokėjimo prašymais pateiktų duomenų bei informacijos patikras vietoje;

5.3. užtikrina informacijos teikimą paramos gavėjams dėl mokėjimo prašymų pildymo bei teisės aktų, reglamentuojančių paramos prašymų vertinimą, nuostatų išaiškinimo;

5.4. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) struktūriniais padaliniais, teikia jiems informaciją;

5.5. pagal kompetenciją dalyvauja NMA ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų ir darbo grupių veikloje;

5.6. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant NMA ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

5.8. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina informacijos teikimą kitiems NMA struktūriniams padaliniams;

5.9. laiku ir tinkamai perkelia į Skyriaus darbo procedūrų aprašus bei kitus dokumentus visus LR ir ES teisės aktų pakeitimus, susijusius su Skyriuje vertinamais mokėjimo prašymais, bei rengia ir esant poreikiui keičia Skyriaus darbo procedūrų aprašus bei kitus dokumentus;

5.10. Pastebėjus lėšų naudojimo pažeidimus, imasi priemonių šiems pažeidimams pašalinti ir, jeigu reikia, paramos lėšoms susigrąžinti;

5.11. Perduoda išmokų duomenis į apskaitos informacinę sistemą „Oracle“;

5.12. pagal kompetenciją kaupia ir sistemina informaciją, kurios reikia kitiems NMA struktūriniams padaliniams;

5.13. Pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) dalies, apimančios NMA teikiamas paslaugas, vystymo ir tobulinimo;

5.14. pagal kompetenciją dalyvauja audito misijose, renka bei teikia audito misijai reikalingą informaciją;

5.15. esant poreikiui ar nurodžius Skyriaus vedėjui organizuoja susirinkimus;

5.16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti NMA strateginiai tikslai.


VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (92) »