Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Pirmojo projektų vertinimo ir administravimo skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau – Departamentas) Pirmojo projektų vertinimo ir administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti kvalifikuotą paraiškų vertinimą ir administravimą. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- atlieka kvalifikuotą projektų vertinimą ir administravimą bei kitus su tuo susijusius veiksmus, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, patvirtintais procedūrų aprašais ir metodinėmis rekomendacijomis;
- Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja LR žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) projektų atrankos komisijų / komitetų posėdžiuose bei teikia paaiškinimus dėl darbo dokumentuose pateiktos informacijos;
- pagal kompetenciją užtikrina, kad duomenys apie Skyriuje vertinamus ir administruojamus projektus būtų tinkamai ir laiku suvesti į informacines sistemas, skirtas administruoti priemones;
- įtarus arba nustačius pažeidimų atvejus vertinant ir/ar įgyvendinant patvirtintą projektą, vykdo veiksmus, numatytus veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, bei nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją;
- nagrinėja pareiškėjų ir paramos gavėjų prašymus bei teikia atsakymus į juos;
- konsultuoja pareiškėjus paramos gavimo klausimais;
- užtikrina Skyriaus dokumentacijos tvarkymą;
- Skyriaus vedėjui pavedus dalyvauja Agentūros arba kitų institucijų sudarytų komisijų arba darbo grupių veikloje;
- pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;
- užtikrina duomenų, pateiktų ūkio subjektų paraiškose paramai gauti bei papildomuose dokumentuose, konfidencialumą;
- teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl paraiškų vertinimo ir administravimo proceso tobulinimo ir administracinės naštos mažinimo;
- koordinuoja Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ įgyvendinimą, pagal kompetenciją teikia pastabas priemonės įgyvendinimo taisyklėms ir rengia dokumentus, būtinus sklandžiam priemonės administravimui užtikrinti.
- pagal kompetenciją teikia pastabas Subalansuotų rodiklių sistemos įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašui, atlieka Skyriaus darbuotojų veiklos stebėsenos rodiklių skaičiavimą.
- pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, administruojant paramą pagal Europos Sąjungos (toliau – ES) priemones;
- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES lėšų tvarkymą;
- mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, apibendrinti, rengti išvadas;
- mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu;
- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »