Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Utenos paramos administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau – Departamentas) Utenos paramos administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta Lietuvos valstybės ir Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei priemonėms įgyvendinti Utenos apskrityje ir atsiskaityti už šių priemonių vykdymą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal savo kompetenciją teikia informaciją apie Agentūros administruojamų paramos priemonių reikalavimus suinteresuotiems asmenims;
 • surenka, registruoja bei suveda į informacines sistemas paraiškų paramai gauti (toliau – paraiškos) bei kitų dokumentų duomenis, inicijuoja trūkstamų duomenų ir dokumentų surinkimą;
 • atlieka Programos priemonių paraiškų ir pagal kompetenciją priskirtų priemonių mokėjimo prašymų, įskaitant mokėjimo prašymų pagal nacionalinės paramos priemones ir kasmetinių prašymų, surinkimą, registravimą, dokumentų patikrą bei kvalifikuotą vertinimą pagal teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramos teikimo tvarką, nustatytus vertinimo kriterijus;
 • kaupia ir sistemina metodinę informaciją, reikalingą pateiktų paraiškų vertinimui;
 • kontroliuoja ir prižiūri patvirtinto projekto įgyvendinimo terminus ir paramos sutartyje numatytas sąlygas, siekiant užtikrinti, jog pagal programas finansuojami sandoriai būtų realiai ir teisingai vykdomi iki projekto įgyvendinimo pabaigos;
 • vertina, ar pareiškėjai pirkimus, išskyrus pirkimus, kurie Agentūros direktoriaus įsakymu priskirti vertinti kitiems struktūriniams padaliniams, vykdė vadovaudamiesi, teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, nuostatomis, ir nustato, ar pirkimo dokumentuose numatytos investicijos sutampa su paraiškoje ir (ar) paramos sutartyje nurodytomis investicijomis;
 • užtikrina kvalifikuotą patvirtintų projektų įgyvendinimo priežiūrą;
 • pagal savo kompetenciją vykdo asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu įgyvendinimą vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis ir kitais LR teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą Agentūroje;
 • pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais ir teikia jiems informaciją;
 • pristato:
 • pranešimus, susijusius su priemonėmis „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“, „Ankstyvas ūkininkų pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, „Žemės ūkio valdų modernizavimas“(paraiškoms iki 150 000 Lt.), „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“, Agentūros organizuojamų ir kitų renginių, į kuriuos kviečiami Agentūros atstovai metu;
 • 2 klausimus, susijusius su priemonėmis „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“, „Ankstyvas ūkininkų pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, „Žemės ūkio valdų modernizavimas“(paraiškoms iki 150 000 Lt.), „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku, „Miškų aplinkosaugos išmokos“, visuomenės informavimo priemonių atstovams;
 • palaiko bendradarbiavimą su viešaisiais juridiniais asmenimis (vietos veiklos grupėmis, Lietuvos kaimo tinklu ir kt.) bei juos konsultuoja paramos teikimo klausimais;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • (2018 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. PS1-464 redakcija nuo 2018 m. kovo 26 d.)turėti darbo patirties dokumentų valdyme;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES lėšų tvarkymą;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
 • mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office” programiniu paketu;
 • gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (129) »