Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Kaimo plėtros skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Kaimo plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 8

- Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui įgyvendinti Utenos rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) valstybės politiką žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje, koordinuoti žemės ūkio klausimų sprendimą Utenos rajone susijusių su valstybės deleguotų funkcijų žemės ūkio srityje vykdymu, išmokų žemės ūkio subjektams administravimu, Lietuvos Kaimo plėtros programos priemonių vykdymu.III.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
- Skyriaus vyriausiajam specialistui nesant darbe atostogų, ligos, komandiruotes ir pan. metu:
- tvarko ūkininkų ūkių registrą teisės aktų nustatyta tvarka: priima prašymus ir reikalingus dokumentus ūkiui įregistruoti, keisti duomenis, išregistruoti, suveda duomenis į duomenų bazę, rengia Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriaus įsakymo projektus, užpildo ūkio įregistravimo pažymėjimus, juos registruoja pažymėjimų apskaitos knygoje ir išduoda ūkininkams;
- pildo nuolatinio saugojimo griežtos atskaitomybės ūkininkų ūkių pažymėjimų blankų ir pažymėjimų išdavimo apskaitos knygą;
- formuoja ir registruoja ūkininkų ūkių bylas, užtikrina jų saugumą;
- teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją institucijoms, ūkininkų ūkių registravimo klausimais;
- kiekvieną mėnesį teikia informaciją Savivaldybės administracijos Buhalterijos apskaitos skyriui apie griežtos apskaitos ūkininkų ūkių įregistravimo pažymėjimų panaudojimą;
- konsultuoja asmenis ūkininko ūkio registravimo klausimais.
- Tvarko Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registrą teisės aktų nustatyta tvarka:
- priima prašymus ir dokumentus valdoms įregistruoti/išregistruoti, atnaujinti valdos duomenis iš Savivaldybės administracijos seniūnijų specialistų bei valdų valdytojų, nustatyta tvarka juos perduoda Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – Centras), iš Centro gautus duomenis perduoda Savivaldybės administracijos seniūnijoms;
- įregistruoja/ išregistruoja, atnaujina, keičia valdos duomenis, išduoda pažymas valdų valdytojams apie valdos įregistravimą Centro registre, kiekvienais metais atnaujina žemės ūkio valdų valdytojų duomenis teisės aktų nustatyta tvarka.
- Priima bičių laikytojų paraiškas ir dokumentus paramai už papildomą bičių maitinimą gauti.
- Konsultuoja Savivaldybės administracijos seniūnijų specialistus ir pareiškėjus paraiškų teikimo, keitimo klausimais. Esant poreikiui, Centro informacinėje sistemoje (PPIS) įbraižo deklaruojamų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų ribas pagal pareiškėjo pateiktą informaciją, duomenis ir dokumentus.
- Pasibaigus pagrindiniam ir pavėluotam žemės ūkio naudmenų ir kitų naudmenų deklaravimo laikotarpiui, formuoja paraiškų ir prašymų pakeisti paraiškų registracijos dokumentus siuntas perdavimui Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC).
- Teikia Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) informaciją ir dokumentus dėl paraiškos dokumentų tikslinimo.
- Nagrinėja asmenų prašymus išmokų mokėjimo klausimais, bendradarbiauja su Centru, NMA ir apie rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka informuoja žemdirbius.
- Bendrauja su ūkininkais, konsultuoja ūkio kūrimo, ekologinio ūkininkavimo, nacionalinės bei Europos Sąjungos paramos gavimo, žemės ūkio produkcijos gamybos, realizavimo, perspektyvių technologijų diegimo klausimais, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui, Savivaldybės administracijos direktoriui, institucijoms, dėl teisės aktų, reglamentuojančių šiuos procesus, derinimo, keitimo.
- Rengia ir teikia informaciją spaudai, Savivaldybės tinklalapiui, žemdirbių susirinkimuose dėl žemdirbių dalyvavimo įvairiose Lietuvos Kaimo plėtros programos priemonėse.
- Rengia ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui ir kitoms institucijoms dėl asmenų dalyvavimo Lietuvos kaimo plėtros programos priemonėse.
- Pagal savo kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų darbe.
- Nagrinėja asmenų prašymus, skundus savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymus.
- 13 Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais, užtikrina jų įgyvendinimą.
- Užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.
- Pagal archyvų reikalavimus ir patvirtintą Savivaldybės administracijos dokumentacijos planą tvarko Skyriaus archyvines bylas, užtikrina jų saugumą.
- Vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, žemės ūkio, kaimo plėtros funkcijų vykdymą bei administravimą, Europos Sąjungos paramos administravimą;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
- mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);
- gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Utenos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »