Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Kanceliarijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Joniškis - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

KANCELIARIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kanceliarijos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti vykdyti Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos personalo valdymo funkciją: atrankos, priėmimo į pareigas, mokymo, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinės veiklos vertinimo, privačių interesų deklaravimo procedūroms koordinuoti ir organizuoti, personalo dokumentams tvarkyti, kitai personalo valdymo veiklai atlikti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto veiklos sritis – personalo valdymas, viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje kontrolė ir konsultavimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

4. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės, viešojo administravimo, edukologijos ar pedagogikos krypties išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešųjų ir privačių interesų derinimą;
4.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos reikalavimus;
4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.7. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, taikyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu) ir naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis (elektroniniu paštu, internetu).

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
5.1. nagrinėja ir derina pateiktus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, vertina, ar pareigybei priskirtos funkcijos atitinka pareigybės paskirtį, bendrąsias ir / ar specialiąsias veiklos sritis, ar tinkamai nustatytas pareigybės pavaldumas, ar specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui, atitinka pareigybei priskirtas funkcijas, ar tinkamai nustatyti valstybės tarnautojo pareigybės pavadinimas, lygis ir kategorija; pagal kompetenciją konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems pasiūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir pildymo;
5.2. padeda savivaldybės administracijos padaliniams pagal jų administruojamą sritį organizuoti konkursus į savivaldybės įstaigų vadovų pareigas;
5.3. organizuoja ir koordinuoja teisės aktų nustatyta tvarka valstybės tarnautojų tarnybinės, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinės veiklos vertinimo procedūras;
5.4. organizuoja ir koordinuoja savivaldybės darbuotojų, tarybos narių mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą;
5.5. įgyvendina teisės aktų dėl privačių interesų deklaravimo reikalavimus:
5.5.1. padeda savivaldybės merui ir administracijos direktoriui organizuoti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
5.5.2. atlieka privačių interesų deklaravimo kontrolės funkcijas;
5.5.3. konsultuoja asmenis, kurie eina pareigas, nurodytas savivaldybės mero ir administracijos direktoriaus patvirtintuose Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašuose, ir pretenduojančius dirbti valstybinėje tarnyboje asmenis privačių interesų deklaravimo klausimais;
5.5.4. registruoja savivaldybėje valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų nusišalinimo, nusišalinimo nepriėmimo ir nušalinimo nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, kurie sukelia viešųjų ir privačių interesų konfliktą, atvejus Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje (PIDTIS);
5.6. sudaro ir kasmet iki vasario 1 d. Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS) teikia VATIS sudarytos formos valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo ataskaitą už praėjusius metus;
5.7. per 5 darbo dienas nuo kvalifikacijos tobulinimo pabaigos įrašo Valstybės tarnautojų registre nurodytą informaciją apie valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą;
5.8. atlieka kitas su personalo reikalų tvarkymu susijusias funkcijas:
5.8.1. priima ir registruoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų prašymus, rengiamuosius dokumentus, tarnybinius raštus ir nukreipia savivaldybės administracijos direktoriui ar merui pagal kompetenciją kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje KONTORA;
5.8.2. supažindina pasirašytinai paskirtus į pareigas asmenis su jų pareigybių aprašymais, Joniškio rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, jų keitimais;
5.8.3. formuoja personalo valdymo bylas, priskirtas pagal dokumentacijos planą, formuoja ir tvarko savivaldybės vadovų, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų vadovų asmens bylas, ruošia pagal reikalavimus kalendorinių metų personalo valdymo dokumentų bylas saugoti ir perduoda pagal aktą savivaldybės administracijos archyvui;
5.8.4. rengia pažymas, raštus ir kitus dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;
5.8.5. tvarko personalo kartoteką Personalo, darbo užmokesčio ir darbo laiko apskaitos valdymo informacinėje sistemoje „Bonus“, pildo darbuotojų korteles, įveda duomenis ir įsakymus apie darbuotojų priėmimą, atleidimą, visų rūšių atostogas, papildomas poilsio dienas, darbą švenčių ir poilsio dienomis, komandiruotes, darbo sąlygų pakeitimą;
5.9. pildo savivaldybės administracijos vadovų ir Kanceliarijos skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
5.10. rengia mokymų paslaugų pirkimo dokumentus, vykdo Kanceliarijos skyriaus viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
5.11. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
5.12. pagal kompetenciją rengia savivaldybės institucijų ir mero teisės aktų projektus, savivaldybės tarybos sprendimų projektus;
5.13. padeda savivaldybės administracijos direktoriui, padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje;
5.14. dalyvauja formuojant įstaigos organizacinę kultūrą.
6. Vyriausiasis specialistas vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Kanceliarijos skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Kanceliarijos skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 6.90
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €