Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Kauno miesto 2-asis skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Kauno teritorinė darbo birža

Darbo pobūdis

 • Klientų aptarnavimo departamento Kauno miesto 2-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10.
 • Klientų aptarnavimo departamento Kauno miesto 2-ojo skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga aptarnauti darbo ieškančius asmenis siekiant greičiau juos integruoti į darbo rinką, teikti darbo rinkos paslaugas, administruoti bedarbio statuso Kauno teritorinėje darbo biržoje (toliau – Darbo birža) suteikimą, sustabdymą, atstatymą, pakeitimą, nenutraukus registracijos, panaikinimą, įgyvendinant teisės aktuose nustatytas aktyvios darbo rinkos politikos, užimtumo rėmimo ir kitas užimtumo priemones, remiančias užimtumą bei teisę į darbą, įgyvendinimą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • registruoja darbo ieškančius asmenis, suveda jų duomenis į Lietuvos darbo biržos informacinę sistemą;
 • pasiūlo ir pateikia bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, priima prašymą arba raštišką atsisakymą pildyti prašymą, registruoja jį bei suveda prašymo duomenis į Lietuvos darbo biržos informacinę sistemą;
 • pagal gautus duomenis iš valstybės registrų ir informacinių sistemų vertina užregistruoto asmens statusą; formuoja siūlymus dėl bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atkūrimo, panaikinimo ir teikia Skyriaus vedėjui tvirtinimui; esant poreikiui teikia papildomus paklausimus valstybės registrams ir informacinėms sistemoms;
 • gavęs informaciją iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra) apie nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimą/neskyrimą, sustabdymą, atnaujinimą, nutraukimą, pratęsimą, pakartotinį skyrimą, informuoja apie tai bedarbius pasirašytinai Stebėsenos lape;
 • gavęs iš Sodros duomenis apie neįskaitytas į asmenines sąskaitas nedarbo draudimo išmokų sumas (dėl neteisingai nurodytų asmeninių sąskaitų), apie tai informuoja bedarbius ir pasiūlo užpildyti Prašymą dėl sąskaitos keitimo (tikslinimo), priima prašymą, registruoja jį bei laiku suveda prašymo duomenis į Lietuvos darbo biržos informacinę sistemą;
 • teikia įsidarbinimo galimybių vertinimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims pagal Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus patvirtintus kriterijus;
 • teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims apie darbo rinkos paslaugas ir užimtumo rėmimo priemones bei dalyvavimo jose sąlygas, įsidarbinimo ir profesijos įsigijimo ar persikvalifikavimo, bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atkūrimo ir panaikinimo, registracijos Darbo biržoje nutraukimo sąlygų klausimais;
 • teikia informaciją apie Europos užimtumo tarnybų tinklo veiklą Lietuvoje, darbo ir gyvenimo sąlygas, įsidarbinimo, mokymosi galimybes, įsidarbinimui reikalingų dokumentų parengimo Europos Sąjungoje ir Europos ekonominės erdvės šalyse;
 • teikia tarpininkavimo įdarbinant paslaugas – vykdo tinkamų darbuotojų atranką užregistruotų laisvų darbo vietų užpildymui, teikia darbo ieškantiems asmenims siūlymus ir rekomendacijas įsidarbinti;
 • vykdo bedarbių individualios užimtumo veiklos planavimą;
 • vertina savo suteiktų darbo ieškantiems asmenims tarpininkavimo įdarbinant paslaugų veiksmingumą, nustato konsultavimo paslaugų ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių poreikį ir prireikus aptarnaujamą asmenį nusiunčia pas specialistą, vykdantį karjeros konsultanto funkcijas arba įgyvendinantį aktyvios darbo rinkos politikos priemones;
 • motyvuoja darbo ieškančius asmenis aktyviai ieškoti darbo ar mokytis, dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos, užimtumo rėmimo ir kitose priemonėse, skatinančiose užimtumą; siunčia darbo ieškančius asmenis dalyvauti užimtumo didinimo programose, atrenka aktyvios darbo rinkos politikos priemonių dalyvius;
 • motyvuoja ir moko darbo ieškančius asmenis naudotis Darbo biržos teikiamomis e. paslaugomis ir kitais savarankiškos darbo paieškos būdais bei metodais, orientuoja profesijos įsigijimui, keitimui ir/ar darbo vietos sau steigimui;
 • raštu informuoja darbo ieškančius asmenis apie priimtus individualius administracinius aktus dėl bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atkūrimo ir panaikinimo;
 • stebi ir vertina, ar baigę profesinio mokymo priemonę asmenys laikosi sutartinių įsipareigojimų; imasi prevencinių priemonių dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo;
 • dalyvauja pažintiniuose ar tiksliniuose vizituose pas darbdavius, siekdamas susipažinti su darbo vietomis ir darbuotojams keliamais reikalavimais, kad užtikrintų kokybišką tinkamų darbuotojų atranką; esant poreikiui, vykdo patikrinimus aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo vietose ir pas darbdavius, įdarbinusius užsieniečius;
 • bendradarbiauja, keičiasi gerąja praktika su kitais Skyriaus ir Darbo biržos darbuotojais, kitų įstaigų darbuotojais, sprendžiant su jo funkcijomis susijusius klausimus;
 • teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:
 • dėl bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atkūrimo ir panaikinimo;
 • teisės aktuose numatytų veiksmų su bedarbio statusu procedūrų tobulinimo;
 • kitų jo kompetencijos klausimų;
 • rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
 • skenuoja, kopijuoja dokumentus, tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;
 • priima asmenų pranešimus, prašymus ir kitus dokumentus bei juos registruoja Darbo biržos dokumentų valdymo sistemoje;
 • laiku ir teisingai pildo, redaguoja duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje, atsako už teisiškai pagrįstų ir laiku padarytų sprendimų bei veiksmų, susijusių su bedarbio statusu ir registracija Darbo biržoje, ir kitų jam priskirtų funkcijų bei vienkartinių pavedimų vykdymą;
 • vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Darbo biržos veiklos tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
 • žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
 • mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook.
CVB klientas

Kauno teritorinė darbo birža

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: