Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Kauno miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Kauno miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – rengti Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teisės aktus, inicijuoti viešuosius pirkimus, rengti ir įgyvendinti Savivaldybės jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoti jaunimo ir jaunimo organizacijų padėtį Savivaldybės teritorijoje, koordinuoti Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje, vykdyti kitą veiklą, susijusią su jaunimu ir jaunimo organizacijomis.III VEIKLOS SRITIS
- Vyriausiojo specialisto bendrosios

Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:
- rengti Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir Savivaldybės mero potvarkių, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu, projektus, siekiant tinkamai įgyvendinti jaunimo politikos nuostatas Savivaldybės teritorijoje;
- pagal savo kompetenciją inicijuoti viešuosius pirkimus, rengti jiems technines specifikacijas, sutarčių projektus ir reikalavimus tiekėjams, reikalingus pirkimams atlikti, kontroliuoti sutarčių vykdymą, siekiant užtikrinti pavestų funkcijų vykdymą;
- inicijuoti jaunimo politikai įgyvendinti reikalingas priemones, siekiant įgyvendinti Savivaldybės jaunimo politiką;
- teikti suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje, kaupti ir skleisti informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoti šiais klausimais jaunus žmones ir jaunimo organizacijas, siekiant informuoti visuomenę jaunimo politikos klausimais;
- bendradarbiauti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Savivaldybės administracijos tarnautojais, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis, dalyvauti plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir užsienio šalimis jaunimo politikos srityje, siekiant užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, savivaldybėms perduotų funkcijų jaunimo politikos srityje tinkamą vykdymą, perimti kitų Lietuvos savivaldybių bei užsienio šalių jaunimo politikos įgyvendinimo gerosios praktikos pavyzdžius ir pasidalyti gerąja patirtimi;
- dalyvauti Savivaldybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, siekiant tinkamai atstovauti jaunimo interesams Savivaldybėje;
- inicijuoti Savivaldybėje jaunimo organizacijų ir jaunimo grupių projektus, kurie būtų įgyvendinami panaudojant Europos Sąjungos ir Lietuvos fondų lėšas, siekiant įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą;
- siekiant užtikrinti veiksmingą ir racionalų Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą:
- planuoti lėšų poreikį jaunimo teisių apsaugai, teikti nustatyta tvarka ir terminais Savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie planuojamų lėšų poreikį, organizuoti jaunimo nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkursus;
- tikrinti, ar jaunimo nevyriausybinės organizacijos, gavusios finansavimą iš Savivaldybės biudžeto, laikosi sutarčių įsipareigojimų, ar tinkamai naudoja gautas lėšas ir vykdo numatytą veiklą;
- vykdyti kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
- turėti darbo patirties viešųjų pirkimų srityje;
- turėti darbo patirties projektų rengimo ir įgyvendinimo srityje;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, jaunimo politiką, Europos Sąjungos šalių jaunimo politikos kryptis, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;
- mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
- mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Kauno miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »