Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento Saugaus eismo skyriaus vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento Saugaus eismo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija –14

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teisės aktų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą ir techninę ekspertizę, motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimą ir atitikties įvertinimą, projektams rengti ir pasiūlymams dėl jų tobulinimo teikti.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- rengia teisės aktų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą ir techninę ekspertizę, motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimą ir atitikties įvertinimą (toliau – nustatyta veiklos sritis), projektus, derina juos su Europos Sąjungos teisės aktais ir atitinkamomis tarptautinės teisės normomis;
- rengia išvadas ir teikia pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su nustatyta veiklos sritimi;
- bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja jose Lietuvos Respublikai, koordinuoja tarptautinių organizacijų sprendimų įgyvendinimą, rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais nustatytos veiklos srities klausimais, perkelia Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas nustatytoje veiklos srityje į nacionalinę teisę;
- atstovauja atitinkamai Lietuvos Respublikos ir ministerijos interesams Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų institucijose, Lietuvos valstybės ir savivaldybės institucijose nustatytos veiklos srities klausimais;
- kaupia ir sistemina teisinę, ekonominę, technologinę ir kitokią informaciją, būtiną nustatytai veiklos sričiai reglamentuoti ir plėtrai užtikrinti, analizuoja kitų valstybių patirtį;
- nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus nustatytos veiklos srities klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
- rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei ir žiniasklaidai nustatytos veiklos srities klausimais;
- rengia Valstybinei eismo saugumo komisijai teikiamų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl šios komisijos ir Saugaus eismo tarybos darbotvarkės sudarymo;
- teikia pasiūlymus dėl elektromobilių perdirbimo ir sertifikavimo reikalavimų tobulinimo, reikalavimų įmonėms, atliekančioms motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, taip pat kvalifikacinių reikalavimų jų darbuotojams tobulinimo;
- teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių projektų, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių sutarčių nustatytoje veiklos srityje sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimu, projektų ir susitarimų su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis;
- vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintiną technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį saugaus eismo srityje;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, saugaus eismo sritį;
- būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės reglamentais, direktyvomis ir kitais Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais saugaus eismo sritį, jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
- mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »