Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjo padėjėjo

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjo padėjėjas (toliau – teisėjo padėjėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje, ruošti teismo priimamų procesinių ir kitų dokumentų projektus, vykdyti teismo pirmininko ir teisėjo pavedimus, susijusius su teismo veikla.III.

Teisėjo padėjėjo pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- renka bylų nagrinėjimui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas;
- analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas, teikia motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikia pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
- rengia procesinių dokumentų projektus;
- vykdo teisėjo pavedimus dėl įrodymų išreikalavimo ir kitus nurodymus, susijusius su bylos nagrinėjimu;
- vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
- teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu nagrinėja teisme gaunamus asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikia pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamų raštų projektus;
- teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu rengia teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;
- vykdo kitus teismo pirmininko ar teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą – teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba universitetinių vientisųjų studijų kvalifikacinį teisės magistro laipsnį (teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį);
- būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti praktikoje teismų sistemą, teismo procesą, viešąjį administravimą reglamentuojančius, kitus su administracinių teismų kompetencija susijusius Lietuvos Respublikos teisės aktus, būti susipažinusiam su tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktais, teismų praktika;
- gebėti rengti teismo priimamų procesinių dokumentų, kitų dokumentų projektus, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, teisės aktų projektų , procesinių dokumentų rengimo taisykles;
- mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explore) ir naudotis informacinėmis paieškos sistemomis;
- žinoti dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinio etiketo reikalavimus. (Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014-10-17 įsakymo Nr. V-53 redakcija).

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Klaipėdos apygardos administracinis teismas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »