Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Klaipėdos teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 9) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos pirmininko

2019 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. O1E-131


KLAIPĖDOS TERITORINIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Klaipėdos teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PAREIGYBĖS PASKIRTIS


2. Klaipėdos teritorinio skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Lietuvos energetikos objektų, energetikos (elektros energetikos sektoriaus) įrenginių valstybinę kontrolę, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą elektros energetikos sistemos veikimą, elektros energijos gamybą, perdavimą, skirstymą ir tiekimą Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Skyriui priskirtoje teritorijoje.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – Lietuvos energetikos objektų ir elektros įrenginių valstybinė kontrolė.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti inžinerijos studijų krypties aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (elektros inžinerijos bakalauras);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį elektros energetikos sektoriuje;

4.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Tarybos priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektros energetikos sektorių, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.4. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.6. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.7. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);

4.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. metodiškai vadovauja Skyriaus vyresniesiems specialistams, vykdantiems energetikos objektų ir energetikos (elektros energetikos sektoriaus) įrenginių kontrolę;

5.2. kontroliuoja energetikos objektų, elektros įrenginių techninę saugą, įrengimą, eksploatavimą, energijos gamybos, skirstymo, tiekimo bei vartojimo efektyvumą, analizuoja energetikos įmonių veiklą dėl energijos nuostolių mažinimo elektrinėse, tinkluose, duoda nurodymus pašalinti pastebėtus trūkumus. Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą;

5.3. atlieka teisės aktuose nustatytų elektros energijos kokybės reikalavimų kontrolę;

5.4. dalyvauja rengiant pastabas teisės aktų projektams, susijusiems su elektros energetikos įrenginių projektavimo, įrengimo, gamybos, eksploatavimo, techninės saugos, energijos gamybos, tiekimo ir naudojimo klausimais;

5.5. dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus;

5.6. pagal Tarybos kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir elektros įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio elektros įrenginių tinkamumą naudoti. Dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe;

5.7. teikia išvadas dėl atestatų išdavimo atlikti energetikos objektų ir įrenginių projektavimo, montavimo darbus bei kontroliuoja, kaip laikomasi atestatų išdavimo specialiųjų reikalavimų;

5.8. elektros energetikos sektoriuje atlieka įmonių energetinės veiklos įvertinimą, rengia išvadas dėl elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo atestatų ar ypatingų statinių projektavimo, montavimo atestatų išdavimo;

5.9. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims elektros energetikos sektoriaus klausimais. Sprendžia ginčus tarp klausėjo ir teikėjo dėl paklausimo aiškumo ar pagrįstumo arba pateiktos informacijos atitikties paklausimui;

5.10. tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją, saugo konfidencialią informaciją, kurią sužino vykdydamas elektros įrenginių valstybinę kontrolę;

5.11. tiria elektros energetikos įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus;

5.12. dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su elektros energijos vartojimu;

5.13. atlieka elektros energijos gamybos leidimus turinčių asmenų, kurių elektros įrenginiai prijungti prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų ir kurie savo vidiniuose tinkluose naudoja ir (ar) eksploatuoja elektros energijos gamybos įrenginius, energetikos įrenginius ir savo ūkiniams poreikiams suvartotos elektros energijos kiekių kontrolę;

5.14. ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi;

5.15. esant teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus dėl atestatų galiojimo sustabdymo įmonėms, atliekančioms energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbus;

5.16. kontroliuoja gamintojų teikiamos informacijos apie elektros energijos gamybą, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tikrumą;

5.17. pagal Tarybos kompetenciją kontroliuoja norminiuose teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi įrengiant (statant) ir rekonstruojant energetikos objektus ir įrenginius bei įvertina jų atitiktį projektui;

5.18. kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;

5.19. planuoja savo darbą ir atsiskaito už jį Tarybos nustatyta tvarka;

5.20. Skyriaus vedėjo atostogų, tarnybinių komandiruočių, ligos metu, Tarybos pirmininko pavedimu laikinai vykdo Skyriaus vedėjo pareigas;

5.21. padeda Skyriaus vedėjui rengiant Skyriaus veiklos planus, kontroliuojant jų vykdymą, rengiant ataskaitas;

5.22. vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: