Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Klaipėdos valdybos Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcija vyriausiasis specialistas (7,10 PA koeficientas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos departamento
prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d.
įsakymu Nr. AD1-182

KLAIPĖDOS VALDYBOS
KLAIPĖDOS MIESTO APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJOS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos valdybos Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno – vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus, pareigybės aprašyme numatytas funkcijas vykdančiam Klaipėdoje) pareigybė reikalinga vykdyti valstybinę gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolę Klaipėdos miesto ir Neringos miesto savivaldybių teritorijose.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiojoje srityje – valstybinė gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolė.

IV. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės studijų krypčių grupės, arba biologijos, miškininkystės ar žemės ūkio mokslų studijų krypties, arba aplinkotyros, geografijos ar gamtos mokslų krypties, arba bendrosios inžinerijos krypties (aplinkos inžinerija) išsilavinimą;
4.2. turėti vienerių metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, administracinę teisę, raštvedybą bei teisės aktų rengimo taisykles;
4.4. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, naudoja, atkuria žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, kraštovaizdžio, augalijos, gyvūnijos bei kitus gamtos išteklius, vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus Klaipėdos miesto ir Neringos miesto savivaldybių teritorijose, siekiant užtikrinti Klaipėdos valdybai pavestų funkcijų vykdymą;
5.2. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi nustatytų teršalų išmetimo ir išleidimo į aplinką bei aplinkos kokybės reikalavimų normų;
5.3. kontroliuoja, ar teisingai vykdoma gamtos išteklių naudojimo apskaita, tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja ir deklaruoja mokestį už valstybinius gamtos išteklius, kontroliuoja, ar teisingai vykdoma teršalų išmetimo į aplinką apskaita, tikrina, ar teisingai apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą, kontroliuoja, ar gamintojai ir (ar) importuotojai tinkamai vykdo teisės aktuose jiems nustatytas pareigas;
5.4. kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai bei taršos leidimai, laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų;
5.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir kt., rengia atsakymus;
5.6. nustato administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus, administracinius nurodymus bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams, apskaičiuoja aplinkai padarytą žalą, atstovauja inspekcijai teismuose;
5.7. konsultuoja ūkio subjektus gamtos išteklių naudojimą, aplinkos apsaugą reglamentuojančiais klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų;
5.8. atstovauja Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcijai kitose institucijose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka tam, kad būtų užtikrintas inspekcijos veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
5.9. pagal atskirą Departamento direktoriaus įsakymą ar rezoliucinį pavedimą vykdo Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai viršininko pareigybė laisva;
5.10. vykdo kitus su Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Aplinkos apsaugos departamento strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkui.
CVB klientas

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: