Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Klientų aptarnavimo ir dokumentų tvarkymo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės aplinkos apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo administracija) Klientų aptarnavimo ir dokumentų tvarkymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – Vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 10

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą dokumentų valdymą ir tvarkymą Fondo administracijoje bei sklandų klientų priėmimą ir kokybišką aptarnavimą „Vieno langelio“ principu, klientų konsultavimą išmokų iš Vaikų išlaikymo fondo skyrimo ir mokėjimo klausimais bei Fondo administracijos, kaip centrinės institucijos, organizuojančios ir užtikrinančios 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB) 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (toliau – Reglamentas) ir 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo (toliau – Konvencija) nuostatų įgyvendinimą, veiklos klausimais.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- apdoroja su dokumentų valdymu ir administravimu susijusią informaciją;
- kontroliuoja Fondo administracijos dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir teisingo naudojimo vykdymą;
- konsultuoja Fondo administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais;
- užtikrina gaunamos ir siunčiamos korespondencijos judėjimo eigos kontrolę;
- rengia dokumentų projektus pagal Skyriaus kompetenciją;
- parengia išsiuntimui pažymas apie išmokų iš Vaikų išlaikymo fondo mokėjimą;
- pagal patvirtintą dokumentacijos planą kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su Skyriaus funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į Fondo administracijos archyvą;
- rengia bylas nuolatiniam ir ilgam saugojimui, sudaro bylų apyrašus, atrinktų naikinti bylų aktus;
- užtikrina kokybišką klientų priėmimą ir aptarnavimą „Vieno langelio“ principu Fondo administracijoje;
- priima, registruoja gautus prašymus ir kitus dokumentus, suveda dokumentų duomenis į Fondo administracijos informacinę sistemą, formuoja išmokų gavėjų bylas;
- tikrina ir vertina dėl išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo besikreipiančių asmenų pateiktų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir rengia pažymas apie dokumentų priėmimą, informuoja pareiškėjus apie trūkstamus dokumentus;
- konsultuoja ir teikia informaciją Fondo administracijos, kaip centrinės institucijos, įgyvendinančios Reglamente ir Konvencijoje numatytas nuostatas, veiklos ir išmokų iš Vaikų išlaikymo fondo skyrimo, mokėjimo klausimais, bei kitais klausimais pagal skyriaus kompetenciją;
- kontroliuoja asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo terminus, teikia informaciją apie pažeistus įvykdymo terminus Skyriaus vedėjui;
- atlieka asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo, taikant „Vieno langelio“ principą kokybės analizę ir šios analizės rezultatus praneša Skyriaus vedėjui;
- Skyriaus vedėjui pavedus, nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, rengia atsakymų projektus;
- bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
- Fondo administracijos direktoriui pavedus, atstovauja Fondo administracijai Lietuvos Respublikos valstybės valdymo ir savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose Lietuvos Respublikos institucijose, įstaigose ir organizacijose;
- vykdo kitus Fondo administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Fondo administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti darbo patirtį dokumentų valdymo ir klientų aptarnavimo srityse;
- būti susipažinusiu su Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo nuostatų įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais išmokų iš Vaikų išlaikymo fondo skyrimą ir mokėjimą, klientų aptarnavimą, dokumentų rengimą, įforminimą, tvarkymą, apskaitą, naudojimą ir saugojimą, gebėti juos taikyti praktiškai;
- gebėti bendrauti ir dirbti su klientais bei valdyti konfliktines situacijas;
- puikiai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
- gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, žiniatinklio naršymo programa ,,Internet Explorer“, naudotis duomenų bazėmis;
- mokėti naudotis ir dirbti įvairiomis organizacinės technikos priemonėmis (kompiuteriu, faksimilinio ryšio, kopijavimo aparatais ir kt.).

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »