Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Komunalinio ūkio skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis - A 3. Pareigybės kategorija - 9

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti savivaldybės pastatų, kelių, šaligatvių, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, eksploatavimo, tvarkymo, priežiūros, remonto, statybos, plėtros ūkio politiką bei šių funkcijų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- dalyvauja rengiant savivaldybės pastatų, kelių ūkio, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, eksploatavimo, tvarkymo, priežiūros, remonto, statybos vystymo strategiją, koordinuoja jos įgyvendinimą;
- organizuoja ir kontroliuoja pastatų, gatvių, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, eksploatavimą, tvarkymą, priežiūrą, remontą, statybą, planuoja jų perspektyvinį vystymą;
- derina ir tikrina objekto statybos, kapitalinio remonto techninę sąmatinę dokumentaciją, atlieka techninę priežiūrą. Rengia savivaldybės remontuojamų objektų sąmatas;
- rengia tarybos sprendimų, mero potvarkių bei Administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo darbo veiklos klausimais;
- įvertina pastatų, gatvių, šaligatvių ir bendro naudojimo plotų svarbą ir būklę. Surašo defektinius aktus;
- atstovauja administraciją pagal savo kompetenciją, sprendžiant pastatų statybos ir remonto, kelių tiesimo, priežiūros, remonto, bendro naudojimo plotų planavimo klausimus;
- rengia Savivaldybės pastatų statybos ir remonto, kelių, šaligatvių, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, pertvarkymo ir atnaujinimo projektavimo užduotis, specialiąsias technines sąlygas, paraiškas;
- inicijuoja ir rengia naujai statomų ir pertvarkomų Savivaldybės pastatų, kelių, šaligatvių, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, dokumentus viešųjų pirkimų konkursų procedūroms vykdyti, kontroliuoja jų vykdymą ir įgyvendinimą;
- atstovauja administraciją, kaip užsakovas statomuose, remontuojamuose pastatuose ir komunalinės paskirties objektuose;
- organizuoja Savivaldybės pastatų, kelių, šaligatvių, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, priežiūrą ir kontrolę bei tikrina techninę būklę;
- nagrinėja gyventojų ir organizacijų prašymus, ištiria problemas, nurodytas prašymuose, rengia atsakymus, priima ir konsultuoja interesantus jiems rūpimais klausimais;
- rengia ataskaitas apie Savivaldybės pastatų, kelių, šaligatvių, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, bei kitais darbo veiklos klausimais;
- tikrina, kontroliuoja rangovo atliktų darbų kiekį, kokybę pagal priėmimo aktą, projektinę sąmatinę dokumentaciją, technines normas ir taisykles;
- teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, organizuoja dokumentų sisteminimą ir bylų perdavimą įforminimui ir saugojimui;
- tikrina ir sistemina atliktų pastatų, kelių, šaligatvių, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, statybos ir montavimo darbų aktus;
- atlieka Komunalinio ūkio skyriaus vedėjo pavedimu ir kitas funkcijas, nenumatytas šiame pareigybės aprašyme.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą Technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos ar statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais kelių statybą bei priežiūrą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, kalbos kultūrą;
- mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, ,,Internet Explorer“, ,,Microsoft Outlook“ arba ,,Microsoft Outlook Express“ programomis.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Marijampolės savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »