Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus Duomenų apsaugos pareigūnas (vyriausiasis specialistas) (pareiginės algos koeficientas 7,40) (karjeros valstybės tarnautojas)

Raseiniai - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 17 d. įsakymu
Nr. A2-437

KOMUNIKACIJOS, KULTŪROS IR TURIZMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti skyriui pavestas funkcijas asmens duomenų apsaugos srityje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – asmens duomenų apsaugos ir korupcijos prevencijos srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIRJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, korupcijos prevenciją, duomenų apsaugą, asmenų aptarnavimą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, informacijos teikimą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą bei teisės aktų rengimą, taip pat Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais duomenų apsaugos srityje, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.4. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti konsultacijas ir išvadas;
4.5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. informuoja rajono Savivaldybės administracijos direktorių (toliau – duomenų valdytoją) ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus ES arba Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos teisės aktus ir konsultuoja juos šiais klausimais;
5.2. stebi, kaip laikomasi ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kitų ES arba LR duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir atlieka susijusius auditus;
5.3. įvertina ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento poveikį ir identifikuoja sritis, kuriose galėtų kilti problemų, jį taikant;
5.4. prižiūri asmens duomenų tvarkymo procesus ir teikia rekomendacijas susijusias su jų tobulinimu;
5.5. peržiūri ir įvertina, kokie asmens duomenys ir kokiais teisiniais pagrindais tvarkomi įstaigoje;
5.6. konsultuoja duomenų valdytoją poveikio duomenų apsaugai dėl duomenų tvarkymo rūšies, kai diegiamos naujos technologijos ir per nustatytą terminą pateikia išvadą dėl numatomo asmens duomenų tvarkymo; inicijuoja IT sprendimų diegimą duomenų apsaugos proceso suvaldymui;
5.7. konsultuoja vertinimo klausimais atsižvelgiant į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, kai fizinių asmenų teisėms bei laisvėms gali kilti didelis pavojus duomenų apsaugai;
5.8. vertina asmens duomenų rizikas ir teikia planus jų suvaldymui;
5.9. bendradarbiauja su duomenų apsaugos priežiūros institucijomis, atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamente nurodytas išankstines konsultacijas, prireikus konsultuoja kitais klausimais;
5.10. vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus;
5.11. rengia tvarkos aprašą kaip aptikti, pranešti ir ištirti asmens duomenų saugumo pažeidimus, kaip turėtų būti valdomi asmens duomenų saugumo pažeidimai;
5.12. rengia ir nuolat atnaujina įstaigos duomenų apsaugos politiką (privatumo politiką), prižiūri kad būtų įgyvendintos visos duomenų subjektų teisės;
5.13. atnaujina taisykles ir procedūras, atsižvelgiant į ES duomenų apsaugos reglamente įtvirtintus terminus duomenų subjekto prašymams įgyvendinti;
5.14. periodiškai atlieka įstaigoje tvarkomų asmens duomenų auditą;
5.15. atlieka skundų iš bet kurios ES duomenų apsaugos priežiūros institucijos tyrimą ir rengia atsakymus į juos;
5.16. atsako už ES duomenų apsaugos reglamente numatytos informacijos paskelbimą ir atnaujinimą Savivaldybės tinklalapyje;
5.17. prižiūri, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė;
5.18. rengia ir derina rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl asmens duomenų apsaugos reikalavimų užtikrinimo rajono Administracijoje ir Savivaldybėje, dėl jų atitikties ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui ir Lietuvos Respublikos teisės aktams;
5.19. dalyvauja komisijų veikloje, darbo grupių darbe, pasitarimuose, posėdžiuose;
5.20. vykdo LR korupcijos prevencijos įstatyme bei poįstatyminiuose teisės aktuose įstaigai numatytas funkcijas;
5.21. administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, ir atlieka kitas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, numatytas funkcijas;
5.22. sudaro pagal archyvų reikalavimus su skyriaus funkcijų vykdymu susijusias bylas, numato jas dokumentacijos plane ir perduoda jas už archyvo tvarkymą atsakingam specialistui;
5.23. rengia konkursų dokumentus viešiesiems pirkimams organizuoti savo kompetencijos srityje;
5.24. inicijuoja, rengia ir derina vidaus dokumentus, siekiant užtikrinti Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
5.25. rengia ir teikia reikiamą informaciją, susijusią su vartotojų teisėmis, suinteresuotoms institucijoms;
5.26. atlieka rajono Savivaldybės sudarytos Antikorupcijos komisijos atsakingojo sekretoriaus funkcijas;
5.27. vykdo kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio teisėtus administracijos direktoriaus ar skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 7.40
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €