Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Komunikacijos poskyrio Vedėjas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus aps. VPK) Komunikacijos poskyrio vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11.

- Pareigybė reikalinga padėti Vilniaus aps. VPK viršininkui įgyvendinti išorinės ir vidinės komunikacijos veiklą, organizuoti ir užtikrinti poskyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- planuoja, organizuoja, kontroliuoja poskyrio veiklą, asmeniškai atsako už tinkamą poskyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimą ir vykdymą;
- nustatyta tvarka teikia informaciją apie Vilniaus aps. VPK veiklą asmenims, žiniasklaidai, valstybės įstaigoms, visuomeninėms ir kitoms institucijoms;
- analizuoja Vilniaus aps. VPK struktūrinių padalinių veiklą išorinės irvidinės komunikacijos srityse, teikia siūlymus Vilniaus aps. VPK viršininkui dėl įstaigos komunikacijos formavimo, bendradarbiavimo su visuomene gerinimo;
- teisės aktų nustatyta tvarka gaunaiš Vilniaus aps. VPK struktūrinių padalinių vadovų poskyrio funkcijoms vykdyti būtinąinformaciją, dokumentusir ataskaitas;
- atstovauja Komunikacijos poskyriui pasitarimuose, komisijose, darbo grupėse, Vilniaus aps. VPK vadovo pavedimu atstovauja Vilniaus aps. VPK kitose institucijose;
- organizuoja ir koordinuoja Vilniaus aps. VPK komunikacijos veiklą viešojoje erdvėje, pagal kompetenciją bendradarbiauja su žiniasklaidos, nevyriausybinių organizacijų, valstybinių institucijų atstovais, bendruomenėmis bei asmenimis;
- pavedus organizuoja spaudos konferencijas, rengia Vilniaus aps. VPK vadovybei medžiagą, pranešimus ir kalbas šventiniuose ar viešuosiuose renginiuose;
- organizuoja Vilniaus aps. VPK interneto svetainės ir vidinio tinklo – intraneto – darbą, pagal kompetenciją jose skelbia informaciją;
- organizuoja ir pagal kompetenciją vykdo informacinių, šviečiamųjų leidinių rengimą, garso, vaizdo informacinių, interneto priemonių, atributikos projektų kūrimą, rengia kvietimų, sveikinimų, padėkų ir kitos atributikos projektus;
- organizuoja ir dalyvauja organizuojant Vilniaus aps. VPK vidaus ir viešuosius renginius, policijos profesines šventes ir kitus renginius;
- teikia praktinę ir metodinę pagalbą Vilniaus aps. VPK struktūriniams padaliniams išorinės bei vidinės komunikacijos srityse;
- pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus aps. VPK metinio veiklos plano vykdymą, vykdo stebėseną, teikia veiklos ataskaitas Vilniaus aps. VPK viršininko nustatyta tvarka;
- Vilniaus aps. VPK viršininkui teikia Vilniaus aps. VPK Komunikacijos poskyrio nuostatų, nuostatų pakeitimų, pareigybių sąrašų ir aprašymų projektus bei siūlymus dėl vadovaujamo padalinio darbo organizavimo, veiklos gerinimo, poskyrio darbuotojųpriėmimo, atleidimo, darbo užmokesčio, skatinimo, drausminių ar tarnybinių nuobaudų skyrimo;
- pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo prevencines priemones dėl galimų korupcijos apraiškų Vilniaus aps. VPK Komunikacijos poskyryjeir asmeniškai atsako už šių priemonių įgyvendinimą;
- pagal kompetenciją dalyvauja vidaus kontrolės priemonių įgyvendinime, teikia siūlymus dėl vidaus kontrolės priemonių įgyvendinimo;
- koordinuoja Vilniaus aps. VPK ekspozicijos kabineto veiklą ir jos plėtrą;
- analizuoja žiniasklaidos priemonėse publikuojamą informaciją, operatyviai reaguoja į neigiamą informaciją, prognozuoja Vilniaus aps. VPK komunikavimą viešojoje erdvėje, teikia pasiūlymus dėl reikiamų efektyvių viešosios informacijos kanalų ir priemonių parinkimo;
- atsako už dokumentų valdymo, įslaptintų dokumentų, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą Vilniaus aps. VPK Komunikacijos poskyryje;
- naudojasi informaciniais registrais ir kompiuterinėmis duomenų sistemomis;
- vykdo kitus su Vilniaus aps. VPK funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti policijos sistemos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1metų darbo patirtį viešųjų ryšių ar komunikacijos srityje;
- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir visuomenės informavimą;
- turėti organizacinių, planavimo, veiklos koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo, komunikabilumo, bendravimo kultūros, greitos orientacijos ekstremaliose situacijose gebėjimų, išmanyti informacijos sklaidą;
- mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmensB1 lygiu;
- mokėti dirbti MicrosoftOffice arbaLibre Officeprograminiu paketu ir kompiuterinėmis duomenų sistemomis;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.I

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »