Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Komunikacijos skyriaus Informacijos teikimo poskyrio vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Komunikacijos skyriaus Informacijos teikimo poskyrio (toliau – Poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- (2016 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. PS1-638 redakcija nuo 2016 m. gegužės 24 d.)Poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teikti informaciją apie Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) administruojamą paramą telefonu, elektroniniu būdu, atsakyti į Agentūros interneto svetainėje pateiktus klausimus bei aptarnauti atvykusius į Agentūrą asmenis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- vadovaudamasis LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis bei kitais LR teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą, pagal savo kompetenciją teikia informaciją Agentūros administruojamos paramos klausimais į Agentūrą atvykusiems, besikreipiantiems telefonu ar elektroniniu būdu asmenims, atsako į Agentūros interneto svetainėje pateiktus klausimus, registruoja Agentūros kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje telefonu pateiktus žodinius bei elektroninius skundus;
- esant poreikiui, perduoda asmenų telefonu, elektroniniu būdu ir Agentūros interneto svetainėje pateiktus klausimus dėl Agentūros administruojamos paramos priemonių pagal savo kompetenciją kitiems Agentūros struktūrinių padalinių tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojas);
- registruoja atvykusius į Agentūrą ir elektroniniu būdu besikreipiančius asmenis atitinkamuose registruose;
- į Agentūros centrinį padalinį atvykusiam asmeniui pateikus prašymą žodžiu, nustato, kokia jo esmė, kokios informacijos reikia sprendimams priimti, kokią informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, numato, kokią informaciją Agentūra gali gauti iš savo struktūrinių padalinių, pavaldžių ir kitų institucijų, bei paprašo asmenį, kuris kreipiasi, pateikti informaciją ir dokumentus, kurių Agentūra pati negali gauti, arba kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti šis asmuo, bet jų nepateikia;
- esant poreikiui, priima į Agentūros centrinį padalinį atvykusių asmenų prašymus Agentūros administruojamos paramos priemonių klausimais raštu ir užregistruoja atitinkamame registre bei pateikia asmenims šių prašymų kopijas;
- padeda atvykusiems į Agentūrą asmenims užpildyti reikiamus dokumentus, susijusius su Agentūros administruojama parama, ir parengti prašymus;
- bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais, nukreipia atvykusius į Agentūrą asmenis darbuotojams, kurie pagal savo darbo funkcijas ir kompetenciją gali padėti išspręsti rūpimus klausimus;
- teisės aktų nustatyta tvarka tarpininkauja norintiesiems iš Agentūros gauti pažymas ir kitus dokumentus Agentūros administruojamos paramos priemonių klausimais;
- patikslina, kuri institucija gali išspręsti besikreipiančių asmenų klausimus, jeigu jų sprendimas nepriklauso Agentūros kompetencijai, padeda surasti šių institucijų adresus, telefonų numerius;
- Poskyrio vedėjo pavedimu, nagrinėja asmenų prašymus Poskyrio kompetencijai priklausančiais klausimais;
- pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių informacijos Agentūros kompetencijai priklausančiais klausimais pateikimą asmenims, atvykusiems į Agentūrą, besikreipiantiems telefonu ar elektroniniu būdu, taip pat pateikusiems klausimus Agentūros interneto svetainėje, projektus ir užtikrinant jų aktualumą;
- kas mėnesį teikia Poskyrio vedėjui duomenis apie apsilankiusius Agentūroje ir elektroniniu būdu besikreipusius asmenis, nurodydamas pagrindinius klausimus, kuriais buvo kreiptasi, o kiekvienų metų pabaigoje pateikia metinę ataskaitą;
- teikia Poskyrio vedėjui pasiūlymus dėl asmenų aptarnavimo Agentūroje kokybės gerinimo;
- pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Komunikacijos skyriaus vedėjo ir Poskyrio vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacijos apie administruojamą paramą teikimo srityje;
- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su Poskyrio darbo sritimi;
- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
- išmanyti žemės ūkio ir ekonomikos sričių specifiką;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
- gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
- mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »