Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Komunikacijos skyriaus Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Komunikacijos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 16.

- Komunikacijos skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti skyriui, organizuoti jo veiklą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) visuomenės informavimo, švietimo, konsultavimo ir tarptautinio bendradarbiavimo politiką. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą;
- atsako už skyriui nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
- vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių bei drausminių nuobaudų skyrimo;
- rengia ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti skyriaus nuostatų bei skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
- teikia pasiūlymus VDI vadovybei dėl prevencinės ir visuomenės informavimo bei švietimo veiklos tobulinimo bei kitais skyriaus kompetencijos klausimais;
- organizuoja konsultacinių prevencinių visuomenės informavimo priemonių įgyvendinimą;
- teikia VDI teritoriniams skyriams metodinę pagalbą bendravimo su žiniasklaida, visuomenės informavimo ir švietimo prevencinės veiklos klausimais;
- organizuoja ir plėtoja VDI išorinę ir vidinę komunikaciją;
- teikia pasiūlymus dėl VDI tarptautinio bendradarbiavimo politikos formavimo;
- užtikrina skyriaus uždavinių ir funkcijų tarptautinių ryšių srityje įgyvendinimą;
- organizuoja ir kontroliuoja informacijos talpinimo VDI interneto svetainėje darbus;
- organizuoja bendradarbiavimą su žiniasklaidos priemonėmis;
- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir jo pavaduotojų pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti humanitarinių, socialinių mokslų ar fizinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir vienerių metų darbo patirtį viešųjų ryšių srityje;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymu, VDI nuostatais ir darbo reglamentu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo bei Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimą, valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius;
- gebėti planuoti ir organizuoti skyriaus ir savo veiklą;
- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas;
- turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook Express, Internet).

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »