Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Kontrolės departamento Verslo elektroninėje erdvėje ir elektroninėmis priemonėmis kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2020 m. birželio 1 d.
įsakymu Nr. VP-36


KONTROLĖS DEPARTAMENTO VERSLO ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE IR ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS KONTROLĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau ― Departamentas) Verslo elektroninėje erdvėje ir elektroninėmis priemonėmis kontrolės skyriaus (toliau ― skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Departamento skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga, siekiant užtikrinti mokesčių vengimo/sukčiavimo požiūriu rizikingų mokesčių mokėtojų nustatymą, jų veiklos operatyvią kontrolę, rizikingų mokesčių mokėtojų tęstinę kontrolę bei funkcijų, susijusių su mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus apskaičiavimo, deklaravimo bei mokėjimo kontrole, įgyvendinimu.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas ― mokesčių administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:
4.1 turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2 turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
4.3 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčius, mokesčių administravimą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
4.4 mokėti dirbti pagrindinėmis „Microsoft Office“ programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
4.5 mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
4.6 turėti darbo planavimo, organizavimo bei koordinavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;
4.7 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:
5.1 siekdamas užtikrinti rizikingų mokesčių mokėtojų kontrolę ir/arba ištirti nustatytus ar galimus sukčiavimo atvejus:
5.1.1 atlieka mokesčių ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės (savivaldybės) biudžetą bei fondus apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo operatyvius patikrinimus ir juos įformina pagal norminių teisės aktų reikalavimus;
5.1.2 atlieka krovinius gabenančių transporto priemonių tikrinimus šalies keliuose, kurių metu tikrina, ar gabenamų krovinių važtaraščių duomenys yra pateikti į Elektroninių važtaraščių sistemą (i.VAZ);
5.1.3 rengia mokesčių mokėtojui (kai tai susiję su mokesčių administratoriaus teisių mokesčio mokėtojo atžvilgiu įgyvendinimu) privalomus vykdyti nurodymus, jei tai būtina jo funkcijoms atlikti, užtikrinant, kad jie atitiktų norminių teisės aktų reikalavimus;
5.1.4 nustatyta tvarka informuoja kompetentingus padalinius ar institucijas apie nustatytus galimų nusikalstamų veikų požymius, galimus teisės aktų pažeidimus ir teikia turimą informaciją mokesčių nemokėjimo / netinkamo mokėjimo ir kitai rizikai vertinti;
5.1.5 informuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nepriemokų administravimo departamentą, jei patikrinimo metu įtariama, kad mokesčių mokėtojas gali jam priklausantį turtą paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti ir dėl to gali būti sunku ar neįmanoma išieškoti apskaičiuotų mokesčių, delspinigių ir (ar) paskirtų baudų;
5.2 siekdamas drausminti mokesčių mokėtojus tinkamai atlikti nustatytas prievoles, pagal Departamento skyriaus kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, užtikrinant, kad jie atitiktų nustatytų norminių teisės aktų reikalavimus ir laiku pateikia peržiūrai Departamento skyriaus patarėjui;
5.3 nustatęs riziką, kad mokestinės prievolės gali būti vykdomos netinkamai, turimą informaciją perduoda kitam kompetentingam padaliniui ar institucijai;
5.4 nagrinėja mokesčių mokėtojų pareiškimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymus;
5.5 tiria ir vertina pranešimus apie galimus pažeidimus, teikia pasiūlymus dėl patikrinimo apimties, užtikrindamas neteisėtos veiklos bei pažeidimų užkardymą ir prevenciją;
5.6 atsako į kitų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ―VMI prie FM) administracijos padalinių, funkcinių padalinių, apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau ―AVMI) bei kitų institucijų paklausimus, rengia paaiškinimus ir išvadas VMI prie FM vadovybei, VMI prie FM administracijos padaliniams, AVMI bei kitoms institucijoms pagal Departamento skyriaus kompetenciją;
5.7 apibendrina ir analizuoja atliktų operatyvių patikrinimų rezultatus, teikia Departamento skyriaus vedėjui, o jo nesant ― Departamento skyriaus patarėjui, ataskaitas ir pasiūlymus dėl operatyvių patikrinimų kokybės gerinimo, mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų tobulinimo;
5.8 kaupia, sistemina ir nagrinėja informaciją operatyvių patikrinimų atlikimo, mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo klausimais, dalyvauja rengiant ir tobulinant operatyvių patikrinimų ir mokestinių tyrimų metodikas;
5.9 vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus, Departamento skyriaus vedėjo, Departamento vyresniojo patarėjo ir Departamento skyriaus patarėjo pavedimus, siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 7.60
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €