Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Kontrolės ir stebėsenos skyriaus II poskyrio Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Kontrolės ir stebėsenos skyriaus (toliau – Skyrius) II poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 10.

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Skyriaus funkcijoms, susijusioms su mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo kontrole ir stebėsena vykdyti, konkrečioms užduotims atlikti.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:
- Atlieka mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybių) biudžetą (-us) ir fondus apskaičiavimo, deklaravimo, mokėjimo patikrinimus ir mokestinius tyrimus, nustatyta tvarka juos įformina;
- Surašo administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) ir įstatymų pažeidimų protokolus, duoda administracinius nurodymus;
- Vykdo mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo stebėseną ir priežiūrą, taiko stebėsenos veiksmus (rengia pokalbius su mokesčių mokėtojais, vertina veiklos duomenis, siunčia pranešimus ir kt.);
- Pagal teisėsaugos institucijų pavedimus (nutartis) atlieka objektų ūkinės, finansinės veiklos ir pan. tyrimus ir teikia specialisto išvadas;
- Nustatyta tvarka informuoja kompetentingus padalinius ar institucijas apie nustatytus galimų nusikalstamų veikų požymius, galimus teisės aktų pažeidimus ir teikia turimą informaciją mokesčių nemokėjimo / netinkamo mokėjimo ir kitai rizikai vertinti;
- Informuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nepriemokų administravimo departamentą, jei patikrinimo metu įtariama, kad mokesčių mokėtojas gali jam priklausantį turtą paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti ir dėl to gali būti sunku ar neįmanoma išieškoti apskaičiuotų mokesčių, delspinigių ir (ar) paskirtų baudų;
- Nustatęs riziką, kad mokestinės prievolės gali būti vykdomos netinkamai, turimą informaciją perduoda kitam kompetentingam padaliniui ar institucija;
- Rengia sprendimus, išvadas ir kitus dokumentus savo kompetencijos klausimais;
- Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Vilniaus AVMI padalinias, kitomis institucijomis, jų pavedimu ar prašymu savarankiškai arba su kitais Vilniaus AVMI padaliniais ar institucijomis atlieka kontrolės veiksmus, taip pat keičiasi informacija apie mokesčių mokėtojus su Vilniaus AVMI padalinias, kitomis institucijomis;
- Nepažeisdamas informacijos apie mokesčių mokėtojus apsaugos reikalavimų, keičiasi duomenimis su VMI prie FM ir vietos mokesčių administratoriais, kitomis institucijomis, užtikrindamas tinkamą informacijos, kuri tapo žinoma atliekant tiesiogines funkcijas, naudojimą;
- Vykdo kitus su Skyriaus funkcijoms susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti nustatytus uždavinius.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, apskaitos, finansų ar teisės krypties išsilavinimą.
- Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį ir mokesčių administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius.
- Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
- Mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »