Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Kontrolės skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti rengti ir įgyvendinti Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) politiką, atliekant atitinkamais teisės aktais reglamentuotas asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su teritorine ligonių kasa, kontrolės procedūras, asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ), vaistinių, optikų ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – ASP paslaugų), apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto, vertinimus, konsultuoti ASPĮ ir vaistines, optikas, siekiant sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei prieinamumo gerinimo ir racionalaus PSDF biudžeto lėšų panaudojimo bei užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinamos apdraustųjų teisės. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Dalyvauja ASPĮ, vaistinių ir optikų sudariusių sutartis su TLK (toliau - ASPĮ, vaistinės ir optikos), kontrolės planų rengime.
- Vadovaudamasis SAM ir/ar VLK patvirtintais ASP paslaugų teikimo reikalavimais, farmacinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, atlieka ASPĮ, vaistinių ir optikų pateiktų dokumentų ir pasirengimo teikti iš PSDF biudžeto apmokamas paslaugas vertinimą.
- Atlieka ASP paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto kiekio, kokybės bei atitikimo teisės aktais nustatytiems teikimo reikalavimams, vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir ortopedijos priemonių išrašymo ir išdavimo teisėtumo kontrolės procedūras:
- ASPĮ draudžiamiesiems teikiamų ASP paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio ir kokybės kontrolę.
- ASPĮ gydytojų išrašytų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, ortopedijos priemonių, kompensuojamų iš PSDF biudžeto lėšų, išrašymo, skyrimo teisingumo bei dokumentavimo kontrolę.
- Kompensuojamųjų vaistų ir med. pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse tvarkos atitikimo teisės aktams bei su tuo susijusios vaistinių veiklos kontrolę.
- Rengia Patikrinimo ir Ekspertizės pažymas, jas užregistruoja Patikrinimo ir Ekspertizės pažymų registruose. Nustačius žalą PSDF biudžetui, informuoja TLK Finansų ir apskaitos skyriaus vedėją - vyriausiąjį buhalterį.
- Nustatyta tvarka dalyvauja patikrinimo rezultatų svarstyme.
- Patikrinimo ir Ekspertizės pažymas teikia ASPĮ ir vaistinėms, optikoms, kuriose buvo atliekami patikrinimai bei, esant reikalui, kitoms institucijoms.
- Vadovaudamasis atliktų kontrolės procedūrų duomenimis vertina ASP paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, prieinamumą ir tinkamumą.
- 5 Teikia siūlymus TLK direktoriui:
- dėl ASPĮ turimos licencijos pakartotinio įvertinimo ar tikslinimo, medžiagos dėl gydytojų kvalifikacijos, kompetencijos bei tinkamumo toliau dirbti atliekamą darbą įvertinimo pateikimo atitinkamoms kompetentingoms institucijoms;
- dėl efektyvesnio PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, teikiant su sveikatos priežiūra susijusias paslaugas;
- rengiant ir tobulinant sutartis su ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis.
- Konsultuoja ASPĮ, vaistines ir optikas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo: sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo gerinimo, atitikties nustatytiems reikalavimams, medicininio efektyvumo didinimo, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo (pardavimo), teikia metodinę pagalbą ASPĮ, vaistinėms ir optikoms, siūlo būdus ASPĮ bei vaistinių ir optikų darbo gerinimui.
- Kontroliuoja, kad apdraustųjų teisės būtų įgyvendinamos, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytas sveikatos priežiūros teikimo sąlygas.
- Nagrinėja asmenų pranešimus apie galimą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų pažeidimą, konsultuoja gyventojus jų teisių pažeidimo, galimai padaryto teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, klausimais.
- Analizuoja ASPĮ pateiktus medicinos dokumentus, vertina suteiktas ASP paslaugas ir rengia išvadas dėl papildomo mokėjimo už suteiktas ASP paslaugas.
- Atsakomybės ribose rengia medžiagą TLK Stebėtojų tarybai.
- Nagrinėja gautus raštus, prašymus, skundus, rengia atsakymų projektus.
- Rengia informaciją ir dalyvauja TLK specialistų susitikimuose su pacientų organizacijomis.
- Bendradarbiauja su kitais TLK skyriais, VLK bei kitomis institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis.
- Pavedus TLK direktoriui, atstovauja TLK tarpžinybinėse darbo grupėse.
- Vykdo kitus su TLK ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus ir TLK direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- Privalo turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities medicinos (medicinos magistro) arba jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnę kaip vienerių metų klinikinio darbo patirtį.
- Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM), Valstybinės ligonių kasos prie SAM (toliau – VLK) įsakymais, reguliuojančiais Lietuvos sveikatos sistemą, ASPĮ veiklą, privalomąjį sveikatos draudimą.
- Išmanyti viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą ir tvarkymą.
- Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti bei organizuoti darbą, gebėti priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose, užtikrinant efektyviausią skyriui pavestų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimą.
- Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Office PowerPoint.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Šiaulių teritorinė ligonių kasa

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »