Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Vilniaus teritorinės ligonių kasos (toliau – Vilniaus TLK) Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Vilniaus TLK Kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir planuoti Vilniaus TLK Kontrolės skyriaus kompetencijai priskirtą darbą, užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu bei Vilniaus TLK nuostatais priskirtų kontrolės ir ekspertizės funkcijų, apdraustųjų teisių apsaugos funkcijų įgyvendinimą.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
- vykdo Vilniaus TLK sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ) ir vaistinėmis vykdymo kontrolę:
- sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo kontrolę;
- tikrina, kaip sveikatos priežiūros paslaugos atitinka nustatytus reikalavimus;
- sveikatos priežiūros paslaugų teikimo medicininę ir ekonominę kontrolę bei ekonominio efektyvumo įvertinimą;
- sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybinę (kai yra nustatyti vertinimo kriterijai) ir kiekybinę kontrolę;
- vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, kompensuojamų iš PSDF biudžeto lėšų, išrašymo ASPĮ ir išdavimo vaistinėse kontrolę.
- kontrolės procedūros metu, nustačius pažeidimus, atitinkančius Administracinių teisių pažeidimo kodekso nuostatas, surašo Administracinių teisių pažeidimo protokolą;
- supažindina su kontrolės išvadomis Kontrolės skyriaus vedėją, Vilniaus TLK direktorių ir (ar) jo pavaduotoją, ASPĮ administracijas ir, jeigu reikia, kitas institucijas;
- analizuoja ASPĮ ir vaistinių atsiliepimus į atliktos kontrolės išvadas ir teikia pasiūlymus Kontrolės skyriaus vedėjui;
- atlieka informacinės sistemos SVEIDRA duomenų analizę apie ASPĮ suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apibendrina jos duomenis, rengia pagrįstas išvadas;
- analizuoja kompiuterizuotos informacinės sistemos SVEIDRA informaciją apie parduotus (išduotus) kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, apibendrina jos duomenis ir rengia pagrįstas išvadas;
- atlieka ASPĮ teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, pagal giminingų diagnozių grupių metodą, klinikinio kodavimo kontrolę;
- atlieka ASPĮ ir vaistinių kontrolės procedūrų metu nustatytų neatitikčių stebėseną, teikia pasiūlymus dėl ASPĮ ir vaistinių kartotinių tikrinimų;
- nagrinėja apdraustųjų ir kitų asmenų skundus ir prašymus dėl sveikatos priežiūros sąlygų galimo pažeidimo;
- ruošia atsakymų pareiškėjams projektus, teikia juos tvirtinti skyriaus vedėjui, direktoriaus pavaduotojui ir direktoriui;
- ruošia raštus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms apie jose nustatytus apdraustųjų teisių pažeidimus, neteisėtus mokėjimus;
- konsultuoja apdraustuosius asmenis dėl jų teisių galimo pažeidimo;
- teikia pasiūlymus Vilniaus TLK direktoriui ir (ar) jo pavaduotojui:
- dėl sutarčių su ASPĮ, vaistinėmis ir kitomis įstaigomis tobulinimo;
- dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kad būtų užtikrintas PSDF biudžeto lėšų efektyvus naudojimas;
- dėl apdraustųjų teisių apsaugos, kad būtų užtikrintos tinkamos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygos.
- rengia Kontrolės skyriaus kompetencijai priskirtus raštus, pažymas, tarnybinius pranešimus ir aktus;
- bendradarbiauja su kitais Vilniaus TLK skyriais, teikia praktinę metodinę pagalbą ASPĮ, vaistinėms ir kitoms įstaigoms;
- nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
- vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį profesinėje ar sveikatos priežiūros administravimo srityje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą, viešojo administravimo, vadybos, sveikatos ekonomikos, medicininės etikos ir deontologijos pagrindus bei kitus teisės aktus, tiesiogiai susijusius su sveikatos draudimo sistema, mokėti jais vadovautis;
- išmanyti sveikatos priežiūros paslaugų ir technologijų vertinimo principus, gebėti juos taikyti praktiniame darbe;
- sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;
- išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
- gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Vilniaus teritorinė ligonių kasa

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »