Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Korupcijos prevencijos ir kokybės skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 8,1)

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Pareigybės aprašymas

Aktuali redakcija nuo 2019 m. sausio 1 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 26 d.

įsakymu Nr. PS1-1135

(Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d.

įsakymo Nr. PS1-1396 redakcija)


KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KOKYBĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


i. SKYRIUS

pareigybės charakteristika


1. Korupcijos prevencijos ir kokybės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) kompetencijai priskirtų deleguotų funkcijų vykdymo kontrolę, veiklos kokybės kontrolę.

III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – deleguotų funkcijų vykdymo kontrolę ir veiklos kokybės patikrinimus.


IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų administracinio darbo patirties;

4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus valstybės bei Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai bei žuvininkystei klausimais, ES reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos lėšų tvarkymą;

4.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

4.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir ne mažesnę kaip 2 metų vairavimo patirtį.

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. analizuoja nacionalinių bei ES teisės aktus, jų pakeitimus bei atsako už tinkamą nuostatų įgyvendinimą, rengiant perduotos (deleguotos) funkcijos kontrolės priemonių aprašymus, darbo procedūrų aprašus, instrukcijas bei kitą metodinę medžiagą;

5.2. užtikrina NMA kompetencijai priskirtų funkcijų, kurios deleguotos teisės aktais ir/ ar bendradarbiavimo sutartimis kitoms institucijoms (toliau – institucijos, atliekančios deleguotas funkcijas), kontrolės sistemos ir kontrolės priemonių mechanizmo taikymą, kad būtų tinkamai laikomasi akreditavimo kriterijuose nustatytų įgaliojimų perdavimo reikalavimų;

5.3. prižiūri bei koordinuoja deleguotų funkcijų vykdymą, atlieka tikrinimus, siekiant įsitikinti, ar institucijos, atliekančios deleguotas funkcijos, užtikrina deleguotų funkcijų tinkamą atlikimą;

5.4. tikrina institucijų, atliekančių deleguotas funkcijas, pateiktus darbo procedūrų aprašus darbo tvarkos aprašus/taisykles bei teikia pastebėjimus dėl jų;

5.5. tikrina perduotą (deleguotą) mokėtinų / gautinų / susigrąžintinų sumų autorizavimo funkciją pagal galiojančius procedūrų aprašus bei iš institucijų, atliekančių deleguotas funkcijas gautus dokumentus, įrodančius institucijų, atliekančių deleguotas funkcijas privalomų išmokos pagrįstumui veiksmų atlikimą;

5.6. kuria, rengia ir tobulina deleguotų funkcijų atlikimo kontrolės, procedūros aprašą;

5.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant sutartis su institucijomis, atliekančiomis deleguotas funkcijas, ir kontroliuoja jų įgyvendinimą bei priežiūrą;

5.8. pagal kompetenciją bendradarbiauja ir konsultuoja NMA padalinius klausimais susijusiais su deleguotų funkcijų vykdymu;

5.9. esant poreikiui atlieka veiklos kokybės kontrolės patikrinimus siekiant nustatyti galimus pažeidimus ar galimus neteisėto paramos naudojimo atvejus, rengia atliktų patikrinimų ataskaitas bei teikia Skyriaus vedėjui;

5.10. pagal kompetenciją dalyvauja NMA ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų ir darbo grupių veikloje;

5.11. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais NMA struktūriniais padaliniais, teikia jiems informaciją;

5.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

5.13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, NMA vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti NMA strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: