Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas - 7,10) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos departamento
prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2019 m. liepos 15 d.
įsakymu Nr. AD1-136

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR VIDAUS TYRIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė yra reikalinga vykdyti Skyriaus kompetencijai priskirtą darbą, užtikrinant Departamento struktūrinių padalinių veiklos, rizikos analizę, Departamento veiklos organizavimo priežiūrą, korupcijos prevenciją.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje srityje – valstybinė gamtos išteklių naudojimo, aplinkos apsaugos kontrolė, Departamento struktūrinių padalinių veiklos rizikos analizė, Departamento veiklos organizavimo priežiūra, korupcijos prevencija.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės studijų krypčių grupės, arba biologijos, miškininkystės ar žemės ūkio mokslų studijų krypties, arba aplinkotyros, geografijos ar gamtos mokslų krypties, arba bendrosios inžinerijos krypties (aplinkos inžinerija) išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, taip pat su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Departamento nuostatuose nustatytas sritis, su Departamento nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei Skyriaus darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. dalyvauja planuojant ir organizuojant Skyriaus darbą, rengiant Skyriaus darbo planą;
5.2. atsiskaito Skyriaus vedėjui už veiklą;
5.3. vykdo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą tikrindamas, ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų aplinkos apsaugos valdymo srityje, tinkamai atlieka savo funkcijas ir pareigas;
5.4. vykdo Departamento pareigūnų veiklos kontrolę, analizuoja ir vertina jų veiklos rezultatus, teikia Skyriaus vedėjui apibendrintą informaciją ir pasiūlymus veiklos teisėtumo pažeidimų prevencijos klausimais;
5.5. organizuoja Departamentui priskirtų Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimą;
5.6. atlieka tikslinius, planinius, kompleksinius ir neplaninius Departamento pareigūnų veiklos patikrinimus;
5.7. pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, skundus, pasiūlymus dėl Departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojų ir pareigūnų veiksmų (neveikimo), piktnaudžiavimo;
5.8. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, teikia išvadas ir pasiūlymus, bendradarbiauja su Departamento padaliniais;
5.9. nustatyta tvarka atstovauja Departamentui Lietuvos, užsienio valstybių institucijose ar tarptautinėse organizacijose;
5.10. pagal kompetenciją kontroliuoja Departamento direktoriaus įsakymų ir vadovybės pavedimų vykdymą;
5.11. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
5.12. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo gyvūnijos apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus regionų valdybų organizuojamose išvykose (reiduose);
5.13. pagal atskirą Departamento direktoriaus įsakymą ar rezoliucinį pavedimą vykdo Skyriaus vedėjo darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai vedėjo pareigybė laisva;
5.14. vykdo kitus nenuolatinius Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: