Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Kriminalistinių tyrimų skyriaus Vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) Kriminalinių procesų kontrolės organizavimo valdybos (toliau – valdyba) Kriminalistinių tyrimų skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 9

- Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga rengti ir koordinuoti teisės aktų, veiklos ir mokymo programų dokumentų tikrinimo ir tyrimo srityje projektus ir užtikrinti teisės aktų įgyvendinimo koordinavimą, tvarkyti originalių ir suklastotų dokumentų kolekciją, skyriaus dokumentaciją laikantis bendrųjų ir slaptųjų dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Analizuoti, sisteminti, kaupti informaciją apie tarnybos struktūriniuose padaliniuose sulaikytus suklastotus dokumentus, asmenis, sulaikytus su suklastotais dokumentais, ir vogtas transporto priemones.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, vykdo šias funkcijas:
- siekdamas užtikrinti tinkamą tarnybos funkcijų vykdymą ir efektyvią tarnybos padalinių veiklą, rengia teisės aktų, mokymo programų projektus ir koordinuoja teisės aktų, mokymo programų dokumentų tikrinimo ir tyrimo srityje projektus;
- siekdamas užtikrinti tinkamą originalių ir suklastotų dokumentų kolekcijų tvarkymą ir saugojimą, administruoja originalių ir suklastotų dokumentų kolekcijas, pildo elektroninę originalių ir suklastotų kelionės dokumentų duomenų bazę, įformina dokumentų skolinimą kitoms institucijoms;
- siekdamas užtikrinti efektyvų vidaus administravimą ir dokumentų valdymą, tvarko skyriaus dokumentaciją, veda jos apskaitą bei užtikrina saugojimą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus dokumentacijos tvarkymo;
- siekdamas užtikrinti dokumentų rengimo ir saugojimo tvarką, pagal bylų dokumentacijos planą formuoja bei nustatyta tvarka perduoda į tarnybos archyvą bylas;
- pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį tam, kad būtų užtikrinta tinkama darbo laiko apskaita;
- teikia pasiūlymus dėl originalių ir suklastotų kelionės dokumentų kolekcijų sudarymo, rūšiavimo, apskaitos ir pildymo instrukcijos keitimo;
- siekdamas susisteminti ir apibendrinti skyriaus veiklą, renka, kaupia ir analizuoja skyriaus atliktų darbų statistinius duomenis, informaciją apie sulaikytus suklastotus dokumentus, asmenis, sulaikytus su suklastotais dokumentais, ir vogtas transporto priemones, remiantis šia informacija kas ketvirtį rengia skyriaus veiklos ataskaitas bei statistiką;
- siekdamas apibendrinti sulaikytų suklastotų dokumentų skaičių ir išsiaiškinti vyraujančias dokumentų klastojimo tendencijas, analizuoja, sistemina, kaupia informaciją apie tarnybos padaliniuose sulaikytus suklastotus dokumentus, asmenis, sulaikytus su suklastotais dokumentais, ir vogtas transporto priemones;
- kaupia ir analizuoja informaciją apie tarnyboje naudojamų datos spaudų kontrolinius skaičius ir pagal kompetenciją bendradarbiauja keičiantis informacija apie datos spaudų simboliką;
- užtikrina materialinių vertybių, priemonių ir prietaisų, išduotų darbui, saugojimą, saugų naudojimą bei teisingą eksploataciją;
- siekdamas įvykdyti skyriui pavestus tikslus, kaupia, analizuoja duomenis ir rengia tarnybos rinktinių dokumentų tikrinimo ir tyrimo specialistų pravestų mokymų ataskaitas;
- vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus viršininko, tarnybos ir valdybos vadovybės pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybos, skyriaus veiklą ir bendrųjų bei slaptųjų dokumentų valdymą;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, naudotis duomenų bazėmis;
- mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »