Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Darbo pobūdis

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti formuoti ir įgyvendinti valstybės kultūros politiką nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos srityje.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • pagal kompetenciją dalyvauja formuojant valstybės politiką nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje;
 • užtikrina nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą;
 • analizuoja nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
 • rengia ir dalyvauja rengiant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka išvadų dėl teisės aktų projektus;
 • rengia ir dalyvauja rengiant ministerijos strateginio ir metinio planavimo dokumentų, ministerijos ir tarpinstitucinių programų projektus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos aspektu;
 • pagal kompetenciją koordinuoja Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos veiklą;
 • vertina ir teikia išvadas dėl KPD parengtų teisės aktų, metinių veiklos planų projektų, įvairių nekilnojamojo kultūros paveldo srities programų vykdymo ir įgyvendinimo ataskaitų;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja ministerijos komisijų ir darbo grupių posėdžius kultūros paveldo apsaugos klausimais, užtikrina techninį jų aptarnavimą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų sudarytų darbo grupių ir komisijų, nagrinėjančių kultūros paveldo apsaugos klausimus, veikloje;
 • koordinuoja Europos Komisijos programos „Europos paveldo ženklas“ įgyvendinimo procesą Lietuvoje, dalyvauja kitose tarptautinio bendradarbiavimo programose, darbo grupėse ir kituose tarptautiniuose instrumentuose, susijusiuose su kultūros paveldo apsaugos sritimi;
 • pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus bei pasiūlymus, rengia ministerijos raštų – atsakymų į juos projektus, siūlo priemones prašymuose, skunduose ir pasiūlymuose keliamiems klausimams dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos spręsti;
 • viceministro arba ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos klausimus;
 • teikia metodinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir jo teisinio reglamentavimo klausimais;
 • užtikrina ministerijos strateginiame plane numatytų kultūros paveldo apsaugos programų ir priemonių vykdymą, joms skirtų lėšų administravimą ir kontrolę, vykdo šių programų rezultatų stebėseną ir analizę;
 • pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, organizuoja viešuosius pirkimus;
 • vykdo kitas skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;
 • vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;
 • gerai žinoti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kultūros paveldo apsaugą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvoje ratifikuotomis kultūros paveldo apsaugos sritį reglamentuojančiomis tarptautinėmis konvencijomis;
 • mokėti rengti teisės aktų projektus, vertinti ministerijai derinimui pateiktus kitų institucijų teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų raštus, rengti į juos atsakymus;
 • sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą bei bendradarbiauti su kitų ministerijos administracinių padalinių ar kitų institucijų ar įstaigų valstybės tarnautojais ar darbuotojais;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (66) »