Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Kultūros ir meno skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos kultūros taryba

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos kultūros tarybos
pirmininko 2018 m. gruodžio 28 d.
įsakymu Nr. PĮ-118(2.1)
(2019 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. PĮ-122(2.1) redakcija)

KULTŪROS IR MENO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
(Pareiginės algos koeficientas – 7,10 bazinių dydžių)

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kultūros ir meno skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Kultūros ir meno skyriui pavestas funkcijas, administruoti kultūros ir meno programų ir projektų finansavimo procesą bei finansavimą gavusius kultūros ir meno projektus, atlikti šių projektų stebėseną.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Skyriaus vyriausiojo specialisto specialiosios veiklos sritys - stebėsena bei kultūros ir meno programų ir projektų finansavimo administravimas.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį projektų administravimo srityje;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos kultūros tarybos (toliau - Taryba) ir Kultūros rėmimo fondo veiklą;
4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.4. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.6. išmanyti teisės aktų rengimo bei raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.7. būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, gebėti diplomatiškai bendrauti.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojas laikydamasis konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų ir etikos taisyklių atlieka šias funkcijas:
5.1. siekiant įgyvendinti Tarybos funkcijas ir užtikrinti jos veiklą, rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymų, Tarybos pirmininko įsakymų, kitų teisės aktų projektus;
5.2. planuoja, organizuoja ir administruoja kultūros ir meno projektų finansavimo konkursus;
5.3. registruoja, sistemina kultūros ir meno projektų paraiškas ir vertina jų atitiktį teisės aktų nustatytiems administraciniams reikalavimams;
5.4. techniškai aptarnauja Tarybos narių susirinkimą ir Tarybos ekspertų darbo grupes: renka, rengia ir teikia jiems reikalingą informaciją ir dokumentus, organizuoja jų posėdžius, rengia ir tvarko posėdžių dokumentaciją ir vykdo kitas šių subjektų nurodytas organizacinio – techninio pobūdžio užduotis;
5.5. pagal kompetenciją įgyvendina Tarybos narių susirinkimo sprendimus ir nutarimus, susijusius su kultūros ir meno projektų finansavimu ir kitomis Skyriaus funkcijomis;
5.6. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją ir metodinę pagalbą tretiesiems asmenims Tarybos veiklos klausimais;
5.7. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja Tarybos finansuotus kultūros ir meno projektus (ne daugiau kaip 250 projektų, finansuotų vienerių metų fondo lėšomis)::
5.7.1. teikia projekto vykdytojams informaciją ir metodinę pagalbą pasirašant sutartis su Taryba ir kitais su projekto finansavimu susijusiais klausimais;
5.7.2. atlieka sutarčių ir su jomis teikiamų išlaidų sąmatų atitikties teisės aktų nustatytiems reikalavimams patikrą, šiuos dokumentus sistemina, registruoja ir teikia pasirašymui Tarybos pirmininkui ar kitam įgaliotam asmeniui;
5.7.3. esant reikalui, atlieka sutarčių ir išlaidų sąmatų keitimą;
5.7.4. tikrina ir tvirtina kultūros ir meno projekto veiklos įgyvendinimo ataskaitas;
5.7.5. atlieka kitus su Tarybos finansuotų kultūros ir meno projektų administravimu susijusius veiksmus.
5.8. atlieka kultūros ir meno projektų stebėseną;
5.9. renka, kaupia, sistemina, apdoroja ir saugo su Tarybos finansuojamais kultūros bei meno projektais susijusius duomenis ir stebėsenos rodiklius;
5.10. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose, susijusiuose su kultūros ir meno projektų finansavimu ar kitomis Skyriaus funkcijomis;
5.11. teikia išvadas ir pasiūlymus Tarybai ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, jų sudarytoms darbo grupėms ir komisijoms dėl finansuojamų programų tikslingumo ir efektyvumo, dėl kultūros ir meno projektų administravimo proceso ir su juo susijusių teisės aktų;
5.12. pagal savo kompetenciją palaiko ryšius ir bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio valstybių ir tarptautinėmis įstaigomis, organizacijomis;
5.13. pagal savo kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
5.14. pagal kompetenciją rengia medžiagą Tarybos internetiniam puslapiui ir socialinių tinklų paskyroms;
5.15. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
5.16. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.
5.17. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atsako už kokybišką šiame pareigybės apraše išvardintų uždavinių ir funkcijų įvykdymą.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Lietuvos kultūros taryba

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: