Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 6,40)

Palanga - Palangos miesto savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo
Nr. A1-1647
32 punktu

KULTŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Palangos miesto savivaldybės (toliau tekste – Savivaldybė) administracijos (toliau tekste – Administracija) Kultūros skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti ir propaguoti Palangos miesto kultūros paveldą, užtikrinti jo priežiūrą ir kontrolę, administruoti Palangos miesto tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektams skiriamą paramą, užtikrinti etninės kultūros plėtrą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Specialiosios veiklos sritys – nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, etnokultūros puoselėjimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti filosofijos arba teologijos, arba religijos studijų, arba menotyros, arba istorijos, arba archeologijos, arba etnologijos ir folkloristikos, arba paveldo studijų, arba dailės, arba architektūros, arba verslo, arba vadybos, arba komunikacijos, arba informacijos paslaugų krypties arba minėtoms kryptims prilygintą aukštąjį universitetinį išsilavinimą (punktas pakeistas Direktoriaus 2019-07-23 įsakymu Nr. A1-1026);
4.2. turėti 1 metų darbo patirtį kultūros srityje;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer arba analogiškas funkcijas atliekančiomis programomis;
4.4. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Europos vietos savivaldos chartiją, Europos kultūros, Nekilnojamojo kultūros paveldo konvencijas, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų, Civilinį, Civilinio proceso, Darbo kodeksus, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos, Biudžetinių įstaigų, Biudžeto sandaros, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Gyventojų pajamų mokesčio, Gyventojų turto deklaravimo, Investicijų, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Konkurencijos, Korupcijos prevencijos, Muziejų, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo, Rinkliavų, Savivaldybių administracinės priežiūros, Teisėkūros pagrindų, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Viešųjų pirkimų, Vietos savivaldos, Visuomenės informavimo įstatymus, Teisės aktų rengimo rekomendacijas, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kultūros politiką, kultūros paveldo tvarkymą ir apsaugą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, savivaldybių institucijų kompetenciją, biudžetinių ir viešųjų įstaigų veiklą, viešuosius pirkimus, turtinius santykius ir su šiais santykiais susijusius asmeninius neturtinius santykius, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą ir sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Administracijos veiklos ir Skyriaus veiklos nuostatus, Administracijos direktoriaus įsakymus, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. administruoja ir propaguoja Palangos kultūros paveldą, vykdo jo stebėseną, rūpinasi kultūros vertybių apsauga, rengia dokumentus dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomais objektais, vykdo Palangos istorijos bei kultūros paveldo propagavimo ir administravimo priemones;
5.2. organizuoja Savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos darbą, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus (derinti) socialinės infrastruktūros objektų projektavimo, rekonstrukcijos ir statybos klausimais;
5.3. organizuoja Palangos miesto tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų konkursus;
5.4. rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa Savivaldybėje, inicijuoja, dalyvauja rengiant Savivaldybės etninės kultūros plėtros programas ir prižiūri jų įgyvendinimą, organizuoja Savivaldybės etninės kultūros globos tarybos darbą;
5.5. užtikrindamas tinkamą asmenų aptarnavimą, prašymų nagrinėjimą ir teisės aktų įgyvendinimą, nagrinėja ir rengia atsakymus į prašymus, paklausimus, pasiūlymus ir skundus, rengia raštų ir administracinių dokumentų projektus, dalyvauja juos rengiant;
5.6. konsultuoja Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis savo kompetencijos klausimais;
5.7. sudarydamas sąlygas tinkamam dokumentų valdymui, formuoja tvarkomų dokumentų bylas ir nustatytu laiku perduoda bylas į archyvą;
5.8. užtikrindamas Skyriaus funkcijų nepertraukiamą vykdymą, Administracijos direktoriaus pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus tarnautojus jų nesant darbe atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais, vykdo kitus su Administracija susijusius Savivaldybės tarybos, mero, mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
5.9. dalyvauja Savivaldybės institucijų ir pareigūnų sudarytų kolegialių organų (komisijų, komitetų, tarybų, darbo grupių ir kt.) darbe, gavęs įgaliojimą, atstovauja Savivaldybei, jos institucijoms, Administracijai teismuose, prezentacijose, konferencijose ir kituose renginiuose siekiant įgyvendinti Savivaldybės teises, pareigas ir teisėtus interesus;
5.10. dalyvauja rengiant ir įgyvendina Administracijos strateginius veiklos planus ir Skyriaus vykdomas programas siekiant Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (81) »