Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Skapiškio seniūnijos seniūnas koef. 8,1 (karjeros valstybės tarnautojas)

Kupiškis - Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu

Nr. ADP-308SKAPIŠKIO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Skapiškio seniūnijos seniūnas (toliau – seniūnas) yra karjeros valstybės tarnautojas.II SKYRIUS

PASKIRTIS2. Seniūno pareigybė reikalinga vadovauti Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos struktūriniam teritoriniam padaliniui (filialui) – seniūnijai ir užtikrinti viešųjų paslaugų teikimą joje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos – seniūnijos vidaus administravimo – srityje.IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas seniūnijos seniūno funkcijoms atlikti;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti apibendrinimus ir išvadas;

4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.6. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

4.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;

5.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;

5.3. seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka atlieka priskirtas personalo valdymo funkcijas;

5.4. rengia seniūnijos veiklos programas. Supažindina seniūnaičius su Savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria skirtų asignavimų naudojimą;

5.5. seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;

5.6. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius, dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;

5.7. vykdo įdarbinimo funkcijas pagal Užimtumo didinimo programas;

5.8. išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;

5.9. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;

5.10. pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;

5.11. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų dėl jų teikimo reikalavimų, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

5.12. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešosiose vietose;

5.13. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;

5.14. prireikus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

5.15. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;

5.16. dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją;

5.17. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;

5.18. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;

5.19. seniūnijos veiklos nuostatuose gali būti seniūnui pavesta atlikti ir kitas funkcijas, nepriskirtas kitiems Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, seniūnijai priskirtoje teritorijoje;

5.20. išduoda žemės kasimo ir požeminių komunikacijų leidimus;

5.21. rengia ir teikia tvirtinti seniūnijos darbuotojų pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus;

5.22. atsako už darbuotojų darbų saugos ir sveikatos norminių aktų laikymąsi seniūnijoje;

5.23. atsako už priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi patikėjimo teise valdomuose pastatuose ir patalpose;

5.24. atsako už seniūnijos personalo veiklą vykdant Vietos savivaldos įstatyme ir seniūnijos nuostatuose numatytas seniūnijos veiklos funkcijas;

5.25. dalyvauja darbo grupių ir komisijų, kurių nariu paskirtas, veikloje, siekdamas įgyvendinti darbo grupei ar komisijai iškeltus uždavinius;

5.26. telkia ir skatina seniūnijos bendruomenės narius įvairioms gyvenamosios aplinkos gerinimo iniciatyvoms ir programoms, organizuoja gyventojų apklausas, teikia informaciją administracijos direktoriui ar atsakingiems Savivaldybės administracijos padaliniams;

5.27. vykdo mažos vertės viešųjų pirkimų iniciatoriaus funkcijas;

5.28. kontroliuoja pavaldžių specialistų darbo kokybę ir drausmę, reikalauja, kad jiems duoti nurodymai, pavedimai būtų įvykdyti laiku ir kokybiškai;

5.29. vertina seniūnijos valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl jų skatinimo, nuobaudų skyrimo, jų mokymo(-si) ir kvalifikacijos kėlimo, atestacijos;

5.30. nustato seniūnijos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, vertina jų kasmetinę veiklą, teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl kintamosios dalies dydžio nustatymo, dėl jų skatinimo, nuobaudų skyrimo, jų mokymo(-si) ir kvalifikacijos kėlimo, atestacijos;

5.31. atlieka kitus Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimus;

5.32. pagal kompetenciją vykdo kitus su Savivaldybės administracijai ar Skapiškio seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.
CVB klientas

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: