Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Logistikos skyriaus Specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

Vilniaus rinktinės (toliau – Rinktinė) Štabo Logistikos skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).Pareigybės lygis – B.Pareigybės kategorija – 7.

- Užtikrinti Rinktinėje naudojamų vaizdo stebėjimo ir jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių įrenginių bei radioaktyvių medžiagų paieškos prietaisų, daugiafunkcinių įrenginių techninį aptarnavimą ir priežiūrą.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- siekdamas užtikrinti tinkamą Rinktinės struktūrinių padalinių jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių įrenginių, radioaktyvių medžiagų paieškos prietaisų darbą, imasi veiksmų gedimams ir trūkumams šalinti, teikia praktinę pagalbą struktūrinių padalinių darbuotojams radiaciją skleidžiančios įrangos naudojimo klausimais, veda šių prietaisų apskaitą integruotoje finansų apskaitos sistemoje;
- siekdamas užtikrinti tinkamą Rinktinės ir jos struktūrinių padalinių spausdintuvų bei orgtechnikos funkcionavimą, imasi veiksmų gedimams ir trūkumams šalinti, bei organizuoja eksploatacijos medžiagų įsigijimą ir veda šių prietaisų bei medžiagų apskaitą;
- organizuoja Rinktinės ir jos struktūrinių padalinių vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės bei priešgaisrinių sistemų priežiūrą ir remontą;
- siekdamas užtikrinti tinkamą naudojamų vaizdo stebėjimo sistemų funkcionavimą, administruoja archyvavimo įrenginius, serverius bei nuotolines darbo vietas;
- siekdamas tinkamai įgyvendinti asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas (vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant automatines vaizdo stebėjimo priemones, nepaisant to, ar šie duomenys yra išsaugomi laikmenoje), užtikrina organizacinių ir techninių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo;
- siekdamas organizuoti naudojamų sistemų aptarnavimą bei remontą, analizuoja informaciją apie sistemų esamos įrangos techninę būklę, laiku imasi veiksmų gedimams ir trūkumams šalinti;
- siekdamas pateikti informaciją apie naudojamų sistemų darbą, kaupia dokumentaciją apie sistemų techninę eksploataciją, rengia ataskaitas pagal savo veiklos sritį, teikia konsultacijas tiesioginiams vartotojams apie įrenginių naudojimo tvarką;
- siekdamas užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą, pagal kompetenciją rengia viešųjų pirkimų technines specifikacijas, sutarčių projektus;
- nesant valstybės tarnautojo vykdančio telekomunikacinių sistemų (radijo, laidinio ir mobiliojo ryšio) aptarnavimą bei priežiūrą, laikinai vykdo jo funkcijas;
- nesant darbuotojo pildančio skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir nustatytu laiku pateikiančio skyriaus vedėjui, laikinai atlieka šią funkciją;
- vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialius reikalavimus:
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
- išmanyti bei tinkamai taikyti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę veiklą;
- gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo, duomenų paieškos kompiuterinėmis programomis bei registrais būtinais funkcijoms vykdyti, išmanyti dokumentų tvarkymo ir rengimo taisykles;
- gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinė

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »