Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Logistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Pasieniečių mokyklos (toliau – Mokykla) Logistikos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Skyriaus veiklą, susijusią su Mokyklos nekilnojamojo turto, pagal panaudą gauto nekilnojamojo turto priežiūra ir apskaitos tvarkymu, sanitarinių-higieninių reikalavimų užtikrinimu Mokyklos patalpose bei teritorijoje, materialinių vertybių apskaita.III. VEIKLOS SRITIS
- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – turto valdymo ir priežiūros.IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
- turėti darbo patirties turto valdymo ir statinių priežiūros srityje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statinių techninę priežiūrą, valstybės turto valdymą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės sienos apsaugą, valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, darbų saugą, nekilnojamojo turto, statinių, inžinerinių sistemų techninę priežiūrą;
- gebėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, žiniatinklio naršyklėmis;
- turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- pagal kompetenciją teikia siūlymus, rengia teisės aktų bei dokumentų projektus, pildo dokumentaciją pareigybės kompetencijai priskirtose veiklos srityse ir teikia Skyriaus vedėjui derinti;
- nagrinėja ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl lėšų, materialinių vertybių ar paslaugų poreikio priskirtose

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- pagal kompetenciją teikia siūlymus, rengia teisės aktų bei dokumentų projektus, pildo dokumentaciją pareigybės kompetencijai priskirtose veiklos srityse ir teikia Skyriaus vedėjui derinti;
- nagrinėja ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl lėšų, materialinių vertybių ar paslaugų poreikio priskirtose veiklos srityse, teikia siūlymus dėl lėšų paskirstymo, užtikrindamas išlaidų tikslingumą;
- siekdamas tinkamai valdyti Mokyklos nekilnojamą turtą, užtikrina statinių techninių reikalavimų atitikimą:
- prižiūri statinių būklę ir organizuoja atsiradusių statybinių konstrukcijų defektų likvidavimą;
- imasi profilaktinių priemonių apsaugai nuo ankstyvojo statinių ir jų konstrukcijų susidėvėjimo;
- ruošia techninę dokumentaciją, reikalingą pastatų remontui, renovacijai atlikti bei tinkamam patalpų įrengimui užtikrinti;
- dalyvauja kasmetinėse ir neeilinėse statinių apžiūrose, rengia su tuo susijusius dokumentus;
- vykdo kitas statinių techninio prižiūrėtojo funkcijas, nurodytas statinių techninės priežiūros taisyklėse;
- siekdamas užtikrinti savalaikį nekilnojamojo turo atnaujinimą, prižiūri Mokyklos atliekamų darbų vykdymą. Ruošia numatomų atlikti darbų defektinius aktus, darbų kiekių žiniaraščius su reikalingomis specifikacijomis bei darbų, atliktų Mokyklos jėgomis, aktus;
- išduoda reikalingas darbui priemones ir medžiagas, analizuoja ir kontroliuoja jų panaudojimą;
- rengia reikalingus dokumentų projektus dėl nekilnojamų daiktų registracijos, perdavimo bei nurašymo;
- siekdamas užtikrinti, kad Mokykloje būtų tinkamai naudojamos lėšos, skirtos valdomo turto naudojimui, nustatyta tvarka vykdo pirkimų organizatoriaus bei planavimo funkcijas:
- analizuoja rinkoje siūlomas prekes, paslaugas ir darbus bei jų kainas, pagal kompetenciją bendradarbiauja su prekių, paslaugų ir darbų tiekėjų atstovais;
- siekdamas užtikrinti, kad būtų laiku įsigytos prekės, paslaugos ar darbai Skyriaus funkcijoms pagal jo veiklos sritis įgyvendinti, savalaikiai inicijuoja ir rengia reikiamus viešųjų pirkimų dokumentus ir sutarčių projektus, vykdo sutarčių vykdymo kontrolę, pagal priskirtą veiklos sritį vizuoja prekių, paslaugų, darbų perdavimo priėmimo aktus, sąskaitas faktūras;
- analizuoja veiklos rezultatus, teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl veiklos gerinimo;
- laikinai nesant Skyriaus vedėjo, atlieka jo funkcijas;
- Mokyklos viršininko pavedimu atstovauja Mokyklai, vykdo nenuolatinio pobūdžio Skyriaus ir Mokyklos vadovybės pavedimus.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
- turėti darbo patirties turto valdymo ir statinių priežiūros srityje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statinių techninę priežiūrą, valstybės turto valdymą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės sienos apsaugą, valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, darbų saugą, nekilnojamojo turto, statinių, inžinerinių sistemų techninę priežiūrą;
- gebėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, žiniatinklio naršyklėmis;
- turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »