Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyrius vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Darbo pobūdis

 • Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir tarptautinius teisės aktus moterų ir vyrų lygybės ir užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos srityse bei organizuoti ir koordinuoti jų įgyvendinimą.III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – moterų ir vyrų lygybės ir užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos srityje – bei Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimo skyriaus veiklos koordinavimo srityse. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti teisinio darbo patirties, patirties žmogaus teisių srityje ir darbo patirties su tarptautinėmis organizacijomis;
 • žinoti pagrindines Jungtinių Tautų, ES sutarčių nuostatas moterų ir vyrų lygybės srityje, ES teisės aktus ir tarptautines sutartis, reglamentuojančias moterų ir vyrų lygybę, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą ir kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ir susijusius su moterų ir vyrų lygiomis teisėmis ir galimybėmis, korupcijos prevencija bei gebėti taikyti šiuos teisės aktus darbe;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų, Jungtinių Tautų, Europos Tarybos ir kitų tarptautinių organizacijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;
 • mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia su specialisto veiklos sritimi susijusių teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektus, atlieka jų antikorupcinį vertinimą;
 • siekiant užtikrinti moterų ir vyrų lygių galimybių ir užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos politikos įgyvendinimą, įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) vykdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų programų priemones, planuoja biudžeto lėšų panaudojimą, rengia įgyvendinimo ataskaitas;
 • nagrinėja valstybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų pastabas, rekomendacijas ir pasiūlymus dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos politikos ir jos įgyvendinimo tobulinimo, rengia išvadas kitų subjektų parengtiems teisės aktų projektams specialisto veiklos srities klausimais;
 • siekiant užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą ir Lietuvos Respublikos atstovavimą, bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis dalinasi gerąja patirtimi, rengia ataskaitas, apžvalgas, informaciją, taip pat rengia Lietuvos Respublikos pozicijas, analizuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bylas ir priimtus sprendimus bei teikia dėl jų skyriaus vedėjui išvadas specialisto

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia su specialisto veiklos sritimi susijusių teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektus, atlieka jų antikorupcinį vertinimą;
 • siekiant užtikrinti moterų ir vyrų lygių galimybių ir užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos politikos įgyvendinimą, įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) vykdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų programų priemones, planuoja biudžeto lėšų panaudojimą, rengia įgyvendinimo ataskaitas;
 • nagrinėja valstybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų pastabas, rekomendacijas ir pasiūlymus dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos politikos ir jos įgyvendinimo tobulinimo, rengia išvadas kitų subjektų parengtiems teisės aktų projektams specialisto veiklos srities klausimais;
 • siekiant užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą ir Lietuvos Respublikos atstovavimą, bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis dalinasi gerąja patirtimi, rengia ataskaitas, apžvalgas, informaciją, taip pat rengia Lietuvos Respublikos pozicijas, analizuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bylas ir priimtus sprendimus bei teikia dėl jų skyriaus vedėjui išvadas specialisto veiklos srityse.
 • analizuoja, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus ir rengia pranešimus dėl Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto rekomendacijų įgyvendinimo, Jungtinių Tautų Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims Fakultatyvinio protokolo;
 • siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;
 • koordinuoja Užsieniečių integracijos veiksmų plano priemonių įgyvendinimą;
 • koordinuoja ir techniškai aptarnauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės Užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją ir užsieniečių integracijos klausimams koordinuoti komisijos veiklą, rengia ir derina posėdžių darbotvarkes, rengia komisijos posėdžių medžiagą, posėdžių protokolus, rengia šios komisijos sprendimų projektus ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
 • dalyvauja kitų ministerijos administracijos padalinių, Lietuvos Respublikos institucijų, ES ir tarptautinių organizacijų sudarytų komitetų, komisijų, darbo grupių veikloje;
 • 10 organizuoja renginius (seminarus, informacines kampanijas ir pan.), skirtus lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės, jaunimo, užsieniečių ir prieglobsčio gavėjų socialinės integracijos ir smurto artimoje aplinkoje mažinimo politikos klausimams;
 • bendradarbiauja, keičiasi informacija, patirtimi su kitais ministerijos administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis, ES ir tarptautinių organizacijų, užsienio šalių valstybės institucijų darbuotojais, ekspertais, nevyriausybinių organizacijų atstovais, socialiniais partneriais;
 • rengia ir periodiškai atnaujina informaciją Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės rubrikai ministerijos tinklalapyje;
 • kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
 • kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
 • rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti teisinio darbo patirties, patirties žmogaus teisių srityje ir darbo patirties su tarptautinėmis organizacijomis;
 • žinoti pagrindines Jungtinių Tautų, ES sutarčių nuostatas moterų ir vyrų lygybės srityje, ES teisės aktus ir tarptautines sutartis, reglamentuojančias moterų ir vyrų lygybę, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą ir kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ir susijusius su moterų ir vyrų lygiomis teisėmis ir galimybėmis, korupcijos prevencija bei gebėti taikyti šiuos teisės aktus darbe;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų, Jungtinių Tautų, Europos Tarybos ir kitų tarptautinių organizacijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;
 • mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: