Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Marijampolės departamento Šakių skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Marijampolės departamento Šakių skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 10

- Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, pareigybės paskirtis – vykdyti valstybinę priežiūrą ir kontrolę bei ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų, švietimo, stacionarios globos ir slaugos įstaigų, interneto kavinių ir klubų, keleivių vežimo traukiniais, laivais ir keltais vidaus maršrutais, policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų, juridinių asmenų, valstybės įmonių, savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, taip pat užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų (toliau – įmonė), gaminančių kosmetikos gaminius, kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų, žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veiklos, balzamavimo ir kremavimo veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
- vykdo radiotechninių objektų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
- vykdo stacionarių triukšmo šaltinių veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę triukšmo prevencijos zonose;
- vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose;
- vykdo sanitarinės apsaugos zonų valstybinę visuomenės sveikatos kontrolę;
- pagal asmenų pranešimus ir skundus vykdo visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitoms viešojo administravimo institucijoms, laikymosi kontrolę pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą;
- teikia informaciją apie vartotojų teises vartotojams ir paslaugų teikėjams;
- nagrinėja vartotojų skundus dėl kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų bei apgyvendinimo paslaugų;
- sprendžiant vartotojų ir paslaugų teikėjų ginčus ne teismo tvarka, ginčus nagrinėjančiai institucijai teikia išvadas, susijusias su ginčijamų kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų bei apgyvendinimo paslaugų sauga ir kokybe;
- dalyvauja taikant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatytų pavojingų produktų pateikimo į rinką ribojimo priemones ir vykdo priimtų sprendimų dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo laikymosi kontrolę;
- vykdo licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos (privalomojo sveikatos mokymo, privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo) kontrolę;
- vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų atitiktį užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės teisės aktams;
- gresiant ar įvykus įvykiui, ekstremaliam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas priemones cheminio užterštumo atvejais;
- teikia informaciją apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus galinčius kelti ar keliančius riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei įvykius Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremalių sveikatai situacijų centrui;
- dalyvauja valdant ekstremalias sveikatai situacijas, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams planavimą;
- pagal suteiktus įgaliojimus vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną;
- analizuoja informaciją apie valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei jų pobūdį;
- teikia duomenis informacinėms sistemoms ir registrams;
- teikia informaciją visuomenei, valstybės ir savivaldybių institucijoms, konsultuoja suinteresuotus asmenis visuomenės sveikatos saugos kontrolės, vartotojų teisių gynimo klausimais;
- dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
- teikia siūlymus dėl įstaigos ir skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
- konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
- pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
- nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
- inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui;
- užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
- pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
- vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
- nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
- užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
- išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugos kontrolę bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
- mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
- gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »