Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Metodologijos ir analizės skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) Metodologijos ir analizės skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 15

- Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, vadovauti jam, užtikrinti, kad būtų vykdomos skyriaus funkcijos.
:
- užtikrinti skyriaus funkcijų ir uždavinių vykdymą;
- planuoti skyriaus darbą ir užtikrinti planuotų priemonių įvykdymą;
- spręsti skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;
- paskirstyti darbus skyriaus darbuotojams ir kontroliuoti jų vykdymą;
- peržiūrėti gautus paklausimus ir paskirstyti juos skyriaus darbuotojams;
- peržiūrėti skyriaus darbuotojų parengtus atsakymus į paklausimus ir, prireikus, juos koreguoti arba rengti atsakymus pats;
- rengti skyriaus pasitarimus, paruošti pasitarime nagrinėtinus klausimus;
- derinti skyriaus darbuotojų atostogų grafikus, atstovauti skyriaus darbuotojų interesus sprendžiant darbuotojų darbo sąlygų, darbo vietų aprūpinimo ir kitus klausimus;
- atstovauti Tarnybos interesus kitose valstybės bei savivaldybių institucijose, tarptautinėse organizacijose;
- peržiūrėti skyriaus darbuotojų rengiamus verslo apskaitos standartų metodinių rekomendacijų projektus, teikti pastabas ir pasiūlymus juos kuruojantiems darbuotojams, o prireikus rengti verslo apskaitos standartų metodinių rekomendacijų projektus;
- siekti, kad parengtos verslo apskaitos standartų metodinės rekomendacijos projektai įgyvendintų verslo apskaitos standartus, Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
- užtikrinti atsakymų į dažnai užduodamus klausimus dėl verslo apskaitos standartų parengimą, jų pateikimą derinti Finansų ministerijai ir suderintų atsakymų skelbimą Tarnybos tinklapyje;
- peržiūrėti skyriaus darbuotojų rengiamus turto ir verslo vertinimo metodologijos projektus, teikti pastabas ir pasiūlymus juos rengiantiems darbuotojams, o prireikus rengti turto ir verslo vertinimo metodologijų projektus;
- užtikrinti, kad parengtos turto ir verslo vertinimo metodologijos atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius turto ir verslo vertintojų veiklą, Tarptautinius vertinimo standartus, Europos vertinimo standartus.
- peržiūrėti skyriaus darbuotojų rengiamus metodinės medžiagos bankroto administratoriams projektus, teikti pastabas ir pasiūlymus juos rengiantiems darbuotojams, o prireikus rengti metodinės medžiagos bankroto administratoriams projektus;
- užtikrinti, kad parengta metodinė medžiaga bankroto administratoriams atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius įmonių bankrotą bei restruktūrizavimą;
- užtikrinti metodinės medžiagos (metodologijos) parengimą audito įmonių ar auditorių, turto ar verslo vertintojų, bankroto ar restruktūrizavimo administratorių patikrinimų organizavimui;
- užtikrinti informacijos, susijusios su verslo apskaitos standartų metodinėmis rekomendacijomis, tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, atnaujinimą; sekti tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų pokyčius ir, esant poreikiui, siūlyti keisti atitinkamų verslo apskaitos standartų nuostatas;
- pavesti skyriaus darbuotojams parengti informaciją, skelbtiną interneto svetainėje ir perduoti ją už skelbimą atsakingam darbuotojui.
- dalyvauti kitų institucijų darbo grupių veikloje;
- dalyvauti Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (angl. EFRAG) programose ir, esant poreikiui, rengia pasiūlymus dėl nagrinėjamų projektų, dalyvauja darbo grupių posėdžiuose;
- dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, kituose renginiuose apskaitos sistemos tobulinimo klausimais, suderinęs su organizatoriais, rengia pranešimus;
- dalyvauti Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės susitikimuose su nacionalinių standartų rengėjais;
- dalyvauti Europos vertintojų asociacijų grupės TEGoVA organizuojamuose renginiuose;
- organizuoti valstybinių institucijų ar visuomeninių organizacijų atstovų pasitarimus atskiriems apskaitos sistemos tobulinimo klausimams aptarti, verslo apskaitos standartų metodinių rekomendacijų projektams svarstyti;
- dalyvauti Tarptautinių apskaitos standartų vertimo ekspertų komisijos posėdžiuose;
- užtikrinti Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų vertimo ekspertų komisijos darbo organizavimą ir koordinavimą, komisijos darbo planų projektų sudarymą ir jų pateikimą komisijai tvirtinti;
- dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, finansinių ataskaitų sudarymą, turto ir verslo vertinimą ar įmonių restruktūrizavimą ar bankrotą, finansinių ataskaitų auditą projektus, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl parengtų projektų ar pavesti tai kitam kompetentingam skyriaus darbuotojui;
- vizuoti skyriaus darbuotojų parengtus atsakymų į paklausimus ir raštų projektus;
- vykdyti kitus Tarnybos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Reikalavimai skyriaus vedėjui:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų ar technologijos mokslų studijų srities magistro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį apskaitos, finansų, audito, turto ir verslo vertinimo ar įmonių restruktūrizavimo ar bankroto srityje;
- sugebėti strategiškai planuoti ir koordinuoti skyriaus veiklą;
- žinoti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, finansinę atskaitomybę, turto ir verslo vertinimą, įmonių restruktūrizavimą ir bankrotą bei biudžetinių įstaigų veiklą, verslo apskaitos standartų reikalavimus;
- išmanyti tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (tarptautinius apskaitos standartus), tarptautinius audito standartus, tarptautinius vertinimo standartus, Europos vertinimo standartus, Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, finansinių ataskaitų sudarymą, turto ir verslo vertinimą, įmonių restruktūrizavimą ar bankrotą;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);
- gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo ir Tarnybos darbą;
- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; taip pat mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;
- išmanyti teisės aktų rengimo rekomendacijas bei dokumentų rengimo ir valdymo taisykles;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »