Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Metodologijos ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) Metodologijos ir analizės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Tarnybai pavestas funkcijas ir uždavinius finansinės atskaitomybės srityje, siekiant, kad būtų užtikrintas finansinės atskaitomybės informacijos patikimumas. III. VEIKLOS SRITIS
- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- rengia verslo apskaitos standartų metodinių rekomendacijų projektus;
- teikia pastabas ir pasiūlymus dėl patvirtintų verslo apskaitos standartų, metodinių rekomendacijų ir jų projektų tobulinimo;
- teikia pastabas ir pasiūlymus dėl patvirtintų verslo apskaitos standartų pakeitimų;
- dalyvauja Apskaitos standartų komiteto posėdžiuose svarstant savo kuruojamus verslo apskaitos standartus ir metodines rekomendacijas;
- analizuoja tarptautinius apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, kitų šalių patyrimą apskaitos klausimais;
- teikia pastabas ir pasiūlymus dėl svarstomų tarptautinių apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų projektų;
- dalykiniu požiūriu taiso į lietuvių kalbą išverstus tarptautinius apskaitos standartus, tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus;
- rengia atsakymus į gaunamus paklausimus verslo apskaitos standartų taikymo klausimais, konsultuoja interesantus žodžiu;
- esant poreikiui rengia straipsnius ir kitokią medžiagą spaudai apskaitos klausimais;
- teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų rengimo;
- esant poreikiui rengia pranešimus ir dalyvauja renginiuose apskaitos klausimais;
- siekia tobulinti apskaitos sistemą;
- dalyvauja rengiant vadovėlius ir kitą literatūrą apskaitos klausimais;
- dalyvauja Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės pavedimų vykdyme;
- pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos sudaromose darbo grupėse, komisijose ir pasitarimuose, esant Tarnybos direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojo pavedimui;
- dalyvauja kitų institucijų darbo grupių veikloje, esant Tarnybos direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojo pavedimui;
- rengia ketvirtines ataskaitas apie atliktą darbą ir teikia jas Skyriaus vedėjui;
- pavaduoja kitus Skyriaus karjeros valstybės tarnautojus, jiems nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus;
- vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Tarnybos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinės apskaitos, finansų ar ekonomikos sričių darbo patirtį;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu (pagal Europass).
- būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, finansinę atskaitomybę;
- būti susipažinusiam su tarptautiniais apskaitos standartais, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »