Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Miesto infrastruktūros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga padėti įgyvendinti dalį skyriui priskirtų funkcijų kapinių administravimo ir priežiūros organizavimo srityje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- organizuoja kapinių priežiūrą, kontroliuoja, kaip teikiamos šios paslaugos;
- organizuoja neprižiūrėtų kapaviečių registravimą, jų apskaitą, perdavimą naujiems prižiūrėtojams ir vykdo tolesnę jų priežiūros kontrolę;
- rengia elektroninį Laidojimo ir kapaviečių statinių registro archyvą;
- organizuoja vienišų ir neatpažintų asmenų laidojimą;
- kontroliuoja atliekamų darbų vykdymą ir kokybę, jų atitiktį normatyviniams reikalavimams;
- pagal pateiktą ir patikrintą medžiagą teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl kapavietės identifikavimo;
- dalyvauja kapaviečių identifikavimo komisijos darbe;
- organizuoja kapinių administravimo klausimais sudarytų komisijų, darbo grupių veiklą ir dalyvauja jų veikloje, atlieka minėtų darbo grupių ir komisijų sekretoriaus funkcijas;
- organizuoja kapinių plėtros programos uždavinių įgyvendinimą;
- nuolat seka Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimus dėl kapaviečių tvarkymo, atitinkamai taiso Savivaldybės administracijos parengtus teisės aktus;
- teikia siūlymus, pastabas dėl teisės aktų projektų, reglamentuojančių ritualinių paslaugų užtikrinimą ir kapinių priežiūros organizavimą, rengimo / pakeitimo;
- atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybei institucijose, kai nagrinėjami klausimai, susiję su atliekamomis funkcijomis;
- rengia, tikslina viešųjų pirkimų ar mažos vertės prekių, paslaugų pirkimų technines sąlygas ir kitus dokumentus, vykdant pirkimus, susijusius su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis;
- rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su ritualinių paslaugų užtikrinimu ir kapinių priežiūros organizavimu, projektus;
- rengia sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių projektus, susijusius su ritualinių paslaugų užtikrinimu ir kapinių priežiūros organizavimu;
- kontroliuoja sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su ritualinių paslaugų užtikrinimu ir kapinių priežiūros organizavimu, vykdymą;
- dalyvauja planuojant ir skirstant lėšas kompetencijai priklausančiais klausimais;
- atlieka skyriui skirtų asignavimų einamąją finansų kontrolę, susijusią su atliekamomis funkcijomis;
- įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, susijusius su ritualinių paslaugų užtikrinimu ir kapinių priežiūros organizavimu, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams ir trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti;
- pagal kompetenciją teikia visuomenės informavimo atstovams, fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją apie ritualinių paslaugų užtikrinimą ir kapinių priežiūros organizavimą mieste ir konsultuoja su minėta veikla susijusiais klausimais;
- priima suinteresuotus asmenis ir teikia informaciją, susijusią su tiesioginiu pareigų vykdymu;
- dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, analizuoja informaciją ir pateikia nuomonę pareigybei priskirtos kompetencijos klausimais, kad būtų įgyvendinti darbo grupėms ar komisijoms suformuoti uždaviniai;
- siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją;
- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybės strateginius tikslus.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
- turėti 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, raštvedybą, ritualinių paslaugų teikimą, kapinių priežiūros organizavimą;
- gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;
- mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »