Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Miesto infrastruktūros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga padėti įgyvendinti dalį skyriui priskirtų funkcijų kapinių administravimo ir priežiūros organizavimo srityje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- organizuoja kapinių priežiūrą, kontroliuoja, kaip teikiamos šios paslaugos;
- organizuoja neprižiūrėtų kapaviečių registravimą, jų apskaitą, perdavimą naujiems prižiūrėtojams ir vykdo tolesnę jų priežiūros kontrolę;
- rengia elektroninį Laidojimo ir kapaviečių statinių registro archyvą;
- organizuoja vienišų ir neatpažintų asmenų laidojimą;
- kontroliuoja atliekamų darbų vykdymą ir kokybę, jų atitiktį normatyviniams reikalavimams;
- pagal pateiktą ir patikrintą medžiagą teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl kapavietės identifikavimo;
- dalyvauja kapaviečių identifikavimo komisijos darbe;
- organizuoja kapinių administravimo klausimais sudarytų komisijų, darbo grupių veiklą ir dalyvauja jų veikloje, atlieka minėtų darbo grupių ir komisijų sekretoriaus funkcijas;
- organizuoja kapinių plėtros programos uždavinių įgyvendinimą;
- nuolat seka Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimus dėl kapaviečių tvarkymo, atitinkamai taiso Savivaldybės administracijos parengtus teisės aktus;
- teikia siūlymus, pastabas dėl teisės aktų projektų, reglamentuojančių ritualinių paslaugų užtikrinimą ir kapinių priežiūros organizavimą, rengimo / pakeitimo;
- atstovauja pagal įgaliojimą Savivaldybei institucijose, kai nagrinėjami klausimai, susiję su atliekamomis funkcijomis;
- rengia, tikslina viešųjų pirkimų ar mažos vertės prekių, paslaugų pirkimų technines sąlygas ir kitus dokumentus, vykdant pirkimus, susijusius su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis;
- rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su ritualinių paslaugų užtikrinimu ir kapinių priežiūros organizavimu, projektus;
- rengia sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių projektus, susijusius su ritualinių paslaugų užtikrinimu ir kapinių priežiūros organizavimu;
- kontroliuoja sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su ritualinių paslaugų užtikrinimu ir kapinių priežiūros organizavimu, vykdymą;
- dalyvauja planuojant ir skirstant lėšas kompetencijai priklausančiais klausimais;
- atlieka skyriui skirtų asignavimų einamąją finansų kontrolę, susijusią su atliekamomis funkcijomis;
- įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, susijusius su ritualinių paslaugų užtikrinimu ir kapinių priežiūros organizavimu, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams ir trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti;
- pagal kompetenciją teikia visuomenės informavimo atstovams, fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją apie ritualinių paslaugų užtikrinimą ir kapinių priežiūros organizavimą mieste ir konsultuoja su minėta veikla susijusiais klausimais;
- priima suinteresuotus asmenis ir teikia informaciją, susijusią su tiesioginiu pareigų vykdymu;
- dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, analizuoja informaciją ir pateikia nuomonę pareigybei priskirtos kompetencijos klausimais, kad būtų įgyvendinti darbo grupėms ar komisijoms suformuoti uždaviniai;
- siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją;
- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybės strateginius tikslus.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
- turėti 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, raštvedybą, ritualinių paslaugų teikimą, kapinių priežiūros organizavimą;
- gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;
- mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
CVB klientas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »