Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Mokestinių prievolių departamento Deklaravimo procedūrų administravimo skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Mokestinių prievolių departamento Deklaravimo procedūrų administravimo skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis — A.
- Pareigybės kategorija — 15.

- Mokestinių prievolių departamento (toliau — Departamentas) Deklaravimo procedūrų administravimo skyriaus (toliau — skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų mokesčių deklaravimo administravimo procedūrų organizavimo, koordinavimo bei stebėsenos vykdymą Valstybinės mokesčių inspekcijos sistemoje (toliau — VMI), teikti metodinę pagalbą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) administracijos ir funkciniams padaliniams (darbo grupėms ir komisijoms) bei apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms (toliau — AVMI) kompetencijai priskirtais klausimais.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- siekdamas užtikrinti Departamento skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimą, organizuoja, planuoja, prižiūri ir kontroliuoja Departamento skyriaus darbą, paskirsto konkrečius darbus, dokumentus Departamento skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau — darbuotojai), Departamento skyriaus kompetencijos ribose priima sprendimus ir atstovauja Departamento skyriui;
- siekdamas užtikrinti Departamento skyriui pavestų funkcijų vykdymą Departamento skyriaus kompetencijos ribose priima sprendimus, nustato ir vykdo Departamento skyriaus vykdomų veiklos procesų ir rezultatų kokybės vidinę kontrolę;
- siekdamas įgyvendinti Departamento skyriui pavestas funkcijas, Departamento skyriaus veiklos klausimais duoda nurodymus Departamento skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, vizuoja Departamento skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengtus raštus, dokumentus bei teisės aktų projektus, susijusius su skyriui priskirtų procedūrų vykdymu;
- organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų rengimą pagal Departamento skyriaus kompetenciją, priskirtų procedūrų vykdymo, veiklos procesų klausimais, dalyvauja juos rengiant, siekdamas užtikrinti efektyvų šių procedūrų koordinavimą bei vykdymą VMI sistemoje;
- dalyvauja sudarant VMI prie FM strateginius planus bei Departamento veiklos planus;
- siekdamas užtikrinti bendradarbiavimą su kitais VMI prie FM administracijos ir funkciniais padaliniais (darbo grupėmis ir komisijomis) teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas Departamento skyriui priskirtų procedūrų vykdymo, veiklos procesų klausimais, rengia informacinę bei metodinę medžiagą, siekdamas užtikrinti vienodą VMI praktiką;
- pagal savo kompetenciją dalyvauja modifikuojant VMI informacines sistemas (toliau — IS) teikia pasiūlymus dėl pagal Departamento kompetenciją kitų VMI prie FM taikomųjų programinių įrangų ir informacinių sistemų kūrimo bei panaudojimo, siekdamas užtikrinti efektyvų VMI veiklos procesų automatizavimą bei informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą ir eksploataciją;
- pagal savo kompetenciją koordinuoja priskirtus darbus kuriant, testuojant bei naudojant IS funkcionalumus;
- pagal kompetenciją stebi, analizuoja ir koordinuoja priskirtus veiklos procesus, konsultuoja, rengia nurodymų bei rekomendacijų projektus, siekdamas užtikrinti efektyvų procedūrų koordinavimą bei vykdymą VMI sistemoje;
- siekdamas užtikrinti tinkamą priskirtų procedūrų vykdymo, veiklos procesų kokybę, vykdo ir dalyvauja organizuojant VMI valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus;
- organizuoja ir kontroliuoja atsakymų rengimą į mokesčių mokėtojų ir įstaigų, institucijų bei organizacijų paklausimus, siekdamas suteikti informaciją pagal kompetenciją;
- VMI prie FM vadovybės, Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja VMI prie FM funkcinių padalinių (darbo grupių ir komisijų) veikloje, siekdamas įgyvendinti šiems funkciniams padaliniams suformuluotus uždavinius, veiklos projektų įgyvendinimo darbe, vykdo už tokių projektų įgyvendinimą atsakingų VMI prie FM valstybės tarnautojų skirtas užduotis;
- Departamento skyriaus kompetencijos ribose suteikia įgaliojimus Departamento skyriaus valstybės tarnautojams priimti sprendimus, koordinuoti tam tikrus veiklos procesus;
- teikia pasiūlymus dėl prioritetinių rizikos sričių Departamento direktoriui ir VMI prie FM vadovybei;
- dalyvauja naujų valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į laisvas Departamento skyriaus pareigybes konkursų ir atrankų komisijose;
- rengia Departamento skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
- teisės aktų nustatyta tvarka vertina Departamento skyriaus darbuotojų darbą ir valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, užtikrindamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
- užtikrina Departamento skyriui priskirtų funkcijų vykdymo nepertraukiamumą, nesančių valstybės tarnautojų ir / ar darbuotojų funkcijas paskirsto kitiems valstybės tarnautojams ir /ar darbuotojams;
- kaupia, sistemina ir analizuoja dokumentus, informaciją bei žinias, nagrinėja duomenų VMI prie FM bazėse kaupiamą informaciją, siekdamas Departamento skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo;
- siekdamas laiku ir kokybiškai įgyvendinti pavestas užduotis, Departamento direktoriaus nurodyta tvarka ir terminais teikia Departamento direktoriui ataskaitas apie savo atliktą bei planuojamą atlikti darbą;
- vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Departamento direktoriaus pavedimus, siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių administravimą, valstybės tarnybą bei mokėti juos taikyti praktikoje ir informacinių sistemų kūrimą bei panaudojimą;
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį iš kurių 1 metai darbo patirtis mokesčių administravimo srityje;
- turėti darbo planavimo, organizavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
- turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir jas skelbti, turėti analitinių problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;
- gerai mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer) ir gebėti įsisavinti naujas programines priemones.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »